09-261334475

သန္လ်င္ေဒသ၀န္းက်င္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္းတစ္ခု

Published Date: 2016-11-19

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္ပါက သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း ေဒသလူမႈစီးပြားမ်ား တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာ မည္

Details

အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ပိုမုိေမွ်ာ္လင့္

Published Date: 2016-11-12

အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ပိုမုိေမွ်ာ္လင့္

Details

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား တန္ဖုိးမ်ားေနေသးဟုဆုိ

Published Date: 2016-10-17

တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား တန္ဖုိးမ်ားေနေသးဟုဆုိ

Details

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးတက္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လို

Published Date: 2016-10-13

ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးတက္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔လို

Details

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္သည့္ ျပည္တြင္းေဒသတစ္ခု

Published Date: 2016-09-23

ပုဂံေဒသရိွ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားသည္လည္း ေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ အမွီျပဳ၍ စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားမ်ားျပား

Details

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ား

Published Date: 2016-08-27

အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ခြင့္ ဟူသည္ ႏိုင္ငံတုိင္းရိွ ျပည္သူလူထုတုိ႔အေနျဖင့္ မရိွမျဖစ္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ဟူ၍ နားလည္ၾကသည္

Details

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

Published Date: 2016-08-20

ခရီးသြားျခင္း ဟူသည္မွာ ကမ ၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီး စိတ္၀င္စား မႈ ရိွၾကေသာ အေလ့အထတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

Details

ဂရန္မူရင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

Published Date: 2016-08-15

အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ ဂရန္မူရင္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ အေထာက္အထား သက္ေသခံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

Details

ပံုမွန္ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ံၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ

Published Date: 2016-08-13

စ်းကြက္အေျခအေနက အရင္ကလို တတ္ရင္လည္း အမ်ားႀကီးတတ္ ေစ်းကိုင္ထားၿပီး ေစ်းမတန္တဆ ျပန္ေခၚတာမ်ိဳးေတြေတာ့ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ပဲ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေနအထား တစ္ခုနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြ ျပန္ေကာင္းလာမယ္

Details

ဘဏ္ေခ်းေငြရယူုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

Published Date: 2016-08-11

အိမ္ရာ၊ ၿခံေျမမ်ားအား အေပါင္ထားေခ်းေငြရယူကာ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။

Details

အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ အက်ိဳးျပဳအက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ႔

Published Date: 2016-07-29

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္လုိငွားလုိသူမ်ားအၾကားအေရာင္းအ၀ယ္ အငွားရမ္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔အတြက္ ယခုကာလမ်ား၌ ပိုမုိအားထားလာၾကသည့္ အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါသည္။

Details

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြ႔ံၿဖိဳးရွင္သန္ေစလုိ

Published Date: 2016-07-04

အိမ္ရွင္ အိမ္ငွားႏွင့္အက်ိဳးေဆာင္ပြဲစားမ်ား ဆက္စပ္လည္ပတ္ေနမႈအေျခအေနမွာ အိမ္ၿခံေျမ နယ္ပယ္အတြင္း၌ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔ေနဦးမည့္အေျခခံလူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။

Details

ကန္ထရိုက္တုိက္ခန္းမ်ားအား ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မ၀ယ္ခင္ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈျပဳသင့္

Published Date: 2016-06-21

အိမ္ရာမ်ား၌ ေနထုိင္ခြင့္ရၾကေသာ အေရအတြက္မွာ အိမ္ရာတုိက္ခန္း လုိအပ္ခ်က္ရိွေနသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္စာလွ်င္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း လုိအပ္ခ်က္မွာ အမ်ားအျပားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

Details

အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သာယာလွပေရး

Published Date: 2016-06-14

အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ လွပသာယာျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းသည္လည္း ေနထုိင္ရာေဒသ ပတ္၀န္းက်င္၏ တန္ဖုိးတစ္ခု ( သို႔မဟုတ္ ) အိမ္၏ တန္ဖုိးတစ္ခု အေနျဖင့္လည္း သတ္မွတ္နားလည္ေလ့ ရိွၾကပါသည္။

Details

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္ အလားအလာမ်ား

Published Date: 2016-06-03

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားႏိုင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား ၊ စီမံကိန္းမ်ားေပၚထြက္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမအိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

Details

အိမ္ၿခံေျမေရာင္းလုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ သိမွတ္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ား

Published Date: 2016-05-28

အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရာင္းအ၀ယ္ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးစည္းကမ္းမ်ား၊

Details

ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

Published Date: 2016-05-26

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္ေအးေနေသးသည့္အေလ်ာက္ တိုက္ခန္းလံုးခ်င္းမ်ား ၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္

Details

ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား လတ္တေလာအေျခအေနမ်ား

Published Date: 2016-05-23

၂၀၁၆ မတ္လအတြင္းက ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္ပိုမုိမ်ားျပား လာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားျခင္းမ်ား

Details

အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားမ်ားတြင္ ႀကံဳ႕ေတြ႔ရတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ား

Published Date: 2016-05-20

တုိက္ခန္းႏွင့္လံုးခ်င္းအိမ္ငယ္မ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္မႈမ်ားတြင္ အိမ္ရွင္အေပၚမူတည္၍ အဆင္ေျပေသာ အိမ္ငွားမ်ား

Details

စက္မႈစီးပြားႏိုင္ငံ့အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ဖုိ႔လုိ

Published Date: 2016-05-16

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွစက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမကြက္လြတ္မ်ား ၇ ေထာင္ေက်ာ္ထိရိွေနေၾကာင္း

Details

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈႏွင့္ က်ဳးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား ပေပ်ာက္ႏိုင္ဖုိ႔

Published Date: 2016-05-12

က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားအိမ္ေျခရာေျခမဲ့မ်ားမ်ားျပားလာျခင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ လုယက္မႈမ်ားမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိ

Details

သတိထားေနရဦးမည့္ ငလ်င္အႏ ၱရာယ္

Published Date: 2016-05-09

သဘာ၀ေဘးအႏ ၱရာယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႔ျပ လူေနတုိက္တာအေဆာက္အအံုအုိးအိမ္တုိ႔ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးေဘးမွာ ငလ်င္အႏ ၱရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။

Details