အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ အက်ိဳးျပဳအက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ႔

javascript

 အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ အက်ိဳးျပဳအက်ိဳးေဆာင္ေစဖုိ႔

 

အိမ္ၿခံေျမတုိက္ခန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ

အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္လုိငွားလုိသူမ်ားအၾကားအေရာင္းအ၀ယ္ အငွားရမ္း

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစဖုိ႔အတြက္ ယခုကာလမ်ား၌ ပိုမုိအားထားလာၾကသည့္

အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္ႏွင့္အညီ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္

အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ငွား၊ အိမ္၀ယ္သူတုိ႔အတြက္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍

ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကူညီျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေဆာင္

ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ဆက္စပ္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ

မ်ားတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

 

အိမ္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ မိမိပိုင္ဆုိင္သည့္ အိမ္ခန္းအား ေရာင္းခ်မည္ဆုိလွ်င္

ေစ်းေကာင္းေစ်းမွန္ရေစရန္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပင္ဆင္

ျဖည့္စြက္ ေရာင္းခ်တတ္ၾကသည္က မ်ားၾကသည္။ Toilet မ်ား၊ Kitchen Room 

မ်ားကိုသပ္ရပ္သန္႔ရွင္းစြာျပင္ဆင္ထားရိွကာ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္

ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခန္းဆီးလုိက္ကာ အသစ္မ်ားသို႔မဟုတ္ အေဟာင္းမ်ား 

ေလွ်ာ္ဖြပ္သန္႔စင္ထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပတင္းတံခါးအေပၚရိွ အလင္း

၀င္ေပါက္ မွန္ႏွင့္ျပတင္းေဘာင္မ်ား၊ ဖန္တံုးအလွမ်ားရိွဖုန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကမ်ား 

ေဆးေၾကာတုိက္ခြ်တ္ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းအေဟာင္းအပ်က္မ်ား လဲလွယ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

တုိက္ေဟာင္းမ်ား အမ်ားစုသည္ မုိးေရစားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရာသီဥတုဒဏ္

မ်ားေၾကာင့္ ေဆးေရာင္ပ်ယ္လြင့္၍ေဆးကြက္ျခင္း၊ ကြာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည့္

အတြက္ အခန္းတြင္း အခန္းျပင္ေဆးသုတ္ရန္ လုိအပ္ပါက ေဆးသစ္ထပ္မံ

သုတ္ျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 

အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အိမ္ရွင္က အပ္ႏွံထားသည့္ အေရာင္းအငွား

အိမ္ၿခံတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္

အေၿခခံပစၥည္းမ်ား၏ အေၿခအေနမ်ား အထူးသျဖင့္ Air-Com မ်ား၊ မီးလုိင္းမ်ား

အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္တပ္ဆင္ထားမႈ အႏ ၱရာယ္ကင္းမကင္း စိတ္ခ်ရမႈ အေျခ

အေနမ်ား ေလ့လာၾကည့္ရႈ၍ အိမ္၀ယ္လုိမ်ားသုိ႔ ျဖစ္ေစ အိမ္ရွင္မ်ားသုိ႔

ျဖစ္ေစ အသိေပးေျပာၾကား၍ လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္လဲလွယ္ျခင္း

လဲလွယ္သင့္သည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား အၾကံေပးႏိုင္ျခင္း အၾကံေပးျခင္း

မ်ားကို အၾကံေပးေျပာၾကားေပးႏုိင္ပါလွ်င္ အိမ္ရွင္၊အိမ္၀ယ္ အိမ္ငွားမ်ားအတြက္ 

၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးျပဳမႈ ပိုမို ေပးလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

 

အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း ၿခံေျမတုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈ၊ ေစ်း ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ား

အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေက်နပ္အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမႈ

သာမကအိမ္ရွင္အိမ္ငွားမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ

ေလ့လာမွတ္သား၍ အသိေပးေျပာၾကားေပးျခင္းျဖင့္လည္း မိမိ အက်ိဳးေဆာင္

လုပ္ငန္းအတြက္ပါအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ငွား၊

အိမ္၀ယ္လုိ တုိ႔အတြက္ပါအက်ိဳးေဆာင္မႈက႑တစ္ခုထက္ ပိုမုိအားထားရသည့္

အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ သိမွတ္နားလည္ႏိုင္ၾကၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္

စပ္လ်င္းေသာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးမ်ားအေနျဖင့္လည္း အားထားအသိအမွတ္

ျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။

 

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments