အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ား

javascript

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ား

 

 

အိမ္ၿခံေျမ ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ခြင့္ ဟူသည္ ႏိုင္ငံတုိင္းရိွ ျပည္သူလူထုတုိ႔အေနျဖင့္ မရိွမျဖစ္

အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ဟူ၍ နားလည္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုိအိပ္မက္ အေကာင္အထည္

ေပၚလာေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီ ရိွေနၾကမည္ မလြဲပါ။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ယခု

အစိုးရသစ္လက္ထက္ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်

တန္ဖုိးအားျဖင့္ က်ပ္ သိန္း၁၀၀ ေအာက္၀န္းက်င္မွ သိန္း ၃၀၀ ၀န္းက်င္ရိွ အိမ္ခန္း

မ်ား အမ်ားစုျဖစ္သည္။ အိမ္ရာ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္ခြင့္အတြက္ မဲစနစ္ျဖင့္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္

ခဲ့ၿပီး ၀ယ္ယူခြင့္ရသူအခ်ိဳ႔မွာ အရစ္က်ေပးသြင္းရမည့္ ေငြတန္ဖုိးအား ဆက္လက္

မေပးသြင္းႏုိင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။  

အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ အလွမ္းကြာေနေသာ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အိမ္ရာတုိက္ခန္း

ပိုင္ဆုိင္ေရးအတြက္ ပိုမုိအဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည့္ အေထာက္အကူျပဳ ႏွစ္ရွည္ ဘဏ္

ေခ်းေငြစနစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္မႈ

မ်ား ရိွေနၾကသည္။

ၿမိဳ႔နယ္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းရိွ တုိက္ေဟာင္း တုိက္သစ္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားအေနျဖင့္မူ

အစိုးရသစ္ တာ၀န္ယူမႈေနာက္ပိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ခ်မွတ္ေပးလာႏိုင္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

စီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ရာသစ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအေပၚ

မူတည္၍ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးမားလာႏိုင္သည္ဟူေသာ အျမင္မ်ား

ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေအးသြားၿပီး လုပ္ငန္းစီးပြားလုိအပ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ

ေနထုိင္လုိမႈအတြက္ျဖစ္ေစ ၀ယ္ယူမႈမ်ားမ်ားအပ ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အားေပ်ာ့သြား

ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာင္းလုိအားမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး စီမံကိန္း

မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေျမေနရာမ်ားအတြင္းေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈအခ်ိဳ႔မွ လြဲ၍ ေစ်းကြက္

ေအးေနသည့္ အေျခအေန ေတြ႔ႀကံဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။

 

 

၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အေနာက္ေတာင္

ၿမိဳ႔သစ္ စီမံကိန္းေနရာ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွ ေျမကြက္မ်ားအား အ၀ယ္လုိက္မႈမ်ားျပားခဲ့ၿပီး

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွေန၍ ျမန္မာမ်ားမွ တဆင့္ ၀ယ္ယူရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း

ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းမွ ထုိ ၀ယ္ယူၾကေသာ ေငြေၾကး

မ်ားသည္ တရား၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရိွေသာ ေငြေၾကးမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ကို စစ္ေဆး

ရန္ လုိအပ္ၿပီးတရား၀င္ မဟုတ္ပါက အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ဇြန္လအတြင္း၌  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အတြက္ ၿမိဳ႔ျပ

စီမံကိန္းအသစ္ကို ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း

တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္

သာယာေရးေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႔ျပပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚလိႈင္ဦးေမာ္က

ၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္အားႏွင့္စပ္လ်င္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ယခင္ခ်မွတ္ၿပီးေသာ

အေျခခံအခ်က္မ်ားအားလံုးအေပၚ မူတည္ကာ လက္ရိွ ျဖစ္ပ်က္အေျခအေန အခ်ိန္

အခါေဒသမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ကြာျခားခ်က္အခ်ိဳ႔ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀န္းရိွ စက္မႈဇုန္

မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ေသာ ေျမကြက္လြတ္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ရိွေနၿပီး

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားစုျဖစ္ကာေျမကြက္လြတ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္

ခန္႔ေနေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ အစီအစဥ္မ်ား၌ ထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားခ်က္ခဲ့သည္။ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား ရယူထားမႈမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာလည္း

ရင္းႏွီၿမွဳပ္ႏွံလုိ႔၍  တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္၀ယ္ယုူထားသည္မ်ားရိွၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ

လည္း ေျမကြက္၀ယ္ယူထားၿပီး အမွန္တကယ္စက္မႈစီးပြား လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္

ရည္ရြယ္၀ယ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းထူေထာင္မတည္ရန္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္

အလံုအေလာက္မရမႈႏွင့္ နည္းပညာအားနည္းမႈမ်ား၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ ထုိးေဖာက္ႏိုင္မႈ

အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ အေကာင္

အထည္မေပၚလာေသာ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရိွလာၿပီး ထုိမွတဆင့္ အဆင့္ဆင့္

၀ယ္ေရာင္းလာမႈမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ရၿပီးအခ်ိဳ႔မွာလည္း ဂိုေဒါင္မ်ားေဆာက္လုပ္၍ ပစၥည္း

ထားသိုမႈမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္လာျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ရိွခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ စက္မႈဇုန္

မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွသည့္ ေျမကြက္လြတ္မ်ားျပန္လည္သိမ္းယူ

မည့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တဘက္၌လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသအတြင္းရိွ စက္မႈ

ဇုန္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား ၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္မွာလည္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေအးေန

မႈႏွင့္အတူ မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး အဆင့္ဆင့္၀ယ္ယူေရာင္းခ်

ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားမွ ယခုအခါ၌လည္း စစ္ေဆးအေရးယူမည့္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္

တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းလုိသူမ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေအးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြင္း၌ပင္ အထက္ျမင့္

အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား၊လံုးခ်င္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္

ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ

မွ တင္ဒါေခၚယူ၍ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အခန္းေပးအခန္းယူ စနစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းမ်ား စသျဖင့္ အၾကမ္း

ဖ်င္း ခြဲျခားနားလည္ႏိုင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေဆာက္

လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားမွ အပက်န္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳလာသည့္

အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္က်ဆင္းလာမႈႏွင့္

အတူ ကန္ထရုိက္တုိက္ေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီး ေဆာက္

လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳပိြဳင့္တုိက္ခန္း

မ်ားအား ေစ်းေလ်ာ႔ေပးလာျခင္း၊ ေနရာေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေကာင္း၍

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွလြဲ၍ ကန္ထရိုက္တုိက္ေဆာက္လုပ္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား ေနရာအခ်ိန္အခါေဒသ ေရြး၍လုပ္ကိုင္လာရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း ကန္ထရုိက္တုိက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုတိုက္

ခန္းသစ္မ်ား ၿမိဳ႔နယ္အႏွံ႔ ေဆာက္လုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထရိုက္တုိ႔

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ အေရာင္းအ၀ယ္

ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားမွ တရား၀င္ေဆာက္လုပ္ခြင့္

ပါမစ္မရိွေသာ တုိက္ခန္းမ်ား၊ ေဆာက္လက္စ တုိက္ခန္းမ်ားအား အေရးယူလုပ္ေဆာင္

မႈမ်ားရိွလာျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရသစ္အကူးအေျပာင္း ကာလမ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေအးစက္လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္လုပ္ငန္း

မ်ားပါ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနအား ကုစားသည့္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္

လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပြဲမ်ား ေဟာေျပာပြဲမ်ား

ျပဳလုပ္၍ အေရာင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြ ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ စိတ္၀င္စားအားသန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အေျခ

အေနအေပၚမူတည္၍ နယ္ေဒသမ်ားဘက္သုိ႔ ဦးတည္ရာေဖြမႈမ်ားလည္း မ်ားျပားလာၿပီး

ျပင္ဦးလြင္ေဒသမ်ားအနီး ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းဆုိလွ်င္လည္း စီမံကိန္း

လမ္းတံတား၊ ေစ်းကြက္စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ ၀ယ္ယူမႈ

အခ်ိဳ႕ရိွၾကကာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားလာမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳး

လာႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကၿပီး

ေစ်းကြက္မွန္းဆ၍ စံုစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားလာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

Facebook comments