ပံုမွန္ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ံၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ

javascript

 

ပံုမွန္ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ံၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္

အိမ္ၿခံေျမ

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေနမွာ မွန္းဆရခက္ေနဆဲ အေနအထား

အျဖစ္သာ အိမ္ၿခံေျမကြ်မ္းက်င္သူ အမ်ားစုက သံုးသပ္လ်က္ရိွၾကသည္။

၀ယ္ေရာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း စြန္႔စား၀ယ္ယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရဲသည့္ အေျခအေန

ရိွၿပီး ေစ်းေကာင္းစဥ္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားအေနျဖင့္

လည္း ေစ်းေကာင္းရႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ခုအား ေစာင့္စားေနသူမ်ားရိွသလုိ 

အခ်ိဳ႔ေငြျပန္ေဖာ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သင့္တင့္ေသာ ေစ်းျဖင့္ ေစ်းခ်ေရာင္း

လာၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အငွားခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား

အေရာင္းအငွား အပ္ႏွံၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကုိ

ေတြ႔ရသည္။

 

 

ပံုမွန္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္

 

“အခုအခ်ိန္မွာ အရင္က၀ယ္ေရာင္းေတြအေနနဲ႔လည္း ေစ်းျပန္မရတာတုိ႔

၀ယ္ရင္းေစ်းထက္ ေစ်းအေတာ္တန္ေလ်ာ႔နည္းၿပီး ေစ်းခ်ေရာင္းရတာတုိ႔ ျဖစ္ေန

တာေတြရိွပါတယ္ ၀ယ္ေရာင္းသမားေတြအတြက္ေတာ့ ခုလက္ရိွ အေျခအေနက

အေျခအေနသိပ္မေကာင္းေတာ့ဘူး ေျပာရပါမယ္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပး

ေနတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကလည္း လက္ရိွလည္း ရိွေနတယ္ ထပ္လည္းလာ

ဦးမယ္ တျခား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကလည္း ေနရာအသီးသီး အထပ္ျမင့္

တုိက္ေတြေဆာက္ တုိက္ခန္းေတြလည္း မ်ားလာေတာ့ ေစ်းကြက္အေျခအေနက

အရင္ကလို တတ္ရင္လည္း အမ်ားႀကီးတတ္ ေစ်းကိုင္ထားၿပီး ေစ်းမတန္တဆ

ျပန္ေခၚတာမ်ိဳးေတြေတာ့ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ပဲ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေနအထား

တစ္ခုနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေလးေတြ ျပန္ေကာင္းလာမယ္လုိ႔႔ ထင္ပါတယ္ အလံု၊

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႔နယ္ ပတ္၀န္းက်င္တေလွ်ာက္မွာေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ ေတာ္

ေတာ္ေလး ပါးပါတယ္ အငွားေတြကေတာ့ လံုးခ်င္းေရာ တုိက္ခန္းေတြပါ ျဖစ္ၾက

ပါတယ္” ဟု ေရႊဥေဒါင္းမင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွသူ

တစ္ဦးက Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစု၌ အငွားေစ်းကြက္ ပိုမုိျဖစ္ေပၚ

 

ဒလတံတားစီမံကိန္းရိွေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ဒလၿမိဳ႔နယ္၊

တြံေတးၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း၌ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာမႈ အေျခ

အေနမ်ားႏွင့္အတူ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားသာခ်က္မ်ားရိွေနကာ စက္မႈဇုန္

ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားသာခ်က္ရိွေသာ 

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ပတ္၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား လက္ရိွအေျခအေနထက္ ေစ်းကြက္

ေကာင္းမြန္လာႏိုင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုရိွၿပီး က်န္ၿမိဳ႔နယ္ ဇုန္ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ ပံုမွန္

အေျခအေနထက္ပို၍ ထူးထူးျခားျခား ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးပဲ

အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ေအးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အငွားကိုသာ အားျပဳေနသည့္ အေျခ

အေနကိုသာ ေတြ႔ရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

 

 

 

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈ အလားအလာ

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွေန၍ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အေရးယူ

လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဇုန္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအငွား ေခၚဆုိမႈ

မ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႔လာရသည္။ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ားအား အေရာင္းအငွား

အပ္ႏွံထားၾကသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ ေၾကာ္ညာမ်ား အမ်ားအျပားေတြ႔ေနရျခင္းကို

ၾကည့္လွ်င္ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ေသာ ဇုန္ေျမကြက္မ်ား အမ်ားအျပား ရိွေန

သည္ကိုသိျမင္ႏိုင္သလုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ခုတြင္

ကုန္ပစၥည္းသုိေလွာင္သည့္ ဂိုေဒါင္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳထားမႈမ်ား မ်ားျပားေန

ေသာေၾကာင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွပဲ ေျမကြက္

ရယူၿပီး ျပန္လည္ အငွားခ်ရန္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္သာ ဦးတည္ေနသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား

ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အျပည့္အ၀မရိွၾကသည့္

အေျခအေနမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

နစ္နာမႈရိွသလုိ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္

အကိုင္၀င္ေငြ ရရိွမႈမ်ားအတြက္ပါ အဟန္႔အတားတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေစၿပီး

ထုိျပႆ နာမ်ားအား စနစ္တက်ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနဆဲ

ျဖစ္သည္။ ဇုန္မ်ားအတြင္း စက္မႈလက္မႈ ကုန္ထုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္

အတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္မရရိွမႈမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပ

ေစ်းကြက္ေ၀စုၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ စသည့္ အမ်ိဳမ်ိဳးေသာ

လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

လုိမႈမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးရျခင္းလည္း အေၾကာင္း

တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းမွ စက္မႈ

ဇုန္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးမွ

ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

 

လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း လတ္တေလာ အေရာင္းအ၀ယ္အငွား အေျခ

အေနတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္

အတြက္ႏွင့္ အငွားခ်ထားလုိမႈမ်ား အပ္ႏွံလာမႈမ်ားရိွလာေၾကာင္း ျပည္ပလုပ္ငန္း

ရွင္မ်ား၏ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ အငွားဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ား ရိွေၾကာင္းကိုလည္း

ကိုးကန္႔ဟြာေကြ႔ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး၏

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အေပၚ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏  စိတ္၀င္စားမႈ

 

အိမ္ၿခံေျမ ရွာေဖြမႈတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လုိမႈအတြက္ ရွာေဖြ

ေမးျမန္းမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္

ဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္လုိမႈ၊ စီးပြားေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု အေျခခ်လုပ္ကိုင္လုိမႈမ်ား

အတြက္ လူေနစည္ကား၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အကြက္အကြင္းေကာင္းမြန္

ေသာ ေျမကြက္လြတ္မ်ားအား စံုစမ္းရွာေဖြမႈမ်ား ပိုမိုေတြ႔လာရၿပီး သိန္း ၅၀ ႏွင့္

၁၀၀ ၾကား ေျမကြက္အငွားမ်ားအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းသူမ်ား ရိွေၾကာင္း

Estate MyanmarEnterprise အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး

မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

 

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ တစ္ၿမိဳ႔လံုး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ပါးလ်က္

ရိွေနေသးသည္ မွန္ေသာ္လည္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္

လာႏိုင္မႈရိွေသာ ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းတံတားစီမံကိန္းမ်ားအနီးရိွ အိမ္ရာ

ေျမကြက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္သည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပ

လူမႈအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းအနီးရိွ အကြက္အကြင္းေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ၿခံ

ေျမကြက္မ်ား စသျဖင့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ ေနရာအေပၚ မူတည္၍ေစ်းကြက္

စီးပြားေရးအတြက္ အိမ္ၿခံေျမကြက္ ၀ယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ ငွားရမ္း၍ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီး

လုပ္ကိုင္လုိေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြား

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနရာေကာင္း​ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမြန္မႈမ်ားအရ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားမႈ အေနအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္

ေစ်းကြက္အေနအားျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

 

တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္

တစ္ႏွစ္ တုိးတက္ေဆာက္လုပ္လာမည့္ စီမံခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနၿပီး အေျခခံ

လူတန္းစားမ်ား အိမ္ရာတုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္ေရးအတြက္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး

အစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္

ေပးလ်က္ရိွကာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်ျပန္လည္

ေပးေခ်ႏိုင္မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း အေထာက္အကူျပဳေပးလ်က္

ရိွေသာေၾကာင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းရွားပါးမႈ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ေစ်းကစားမႈမ်ား

တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနျဖင့္

အလြန္အမင္း ထုိးတတ္ျခင္း က်ျခင္းမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ မၾကာမီႏွစ္ကာလမ်ား

အတြင္း ေစ်းႏႈန္းအသင့္အတင့္ေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္မႈ အေျခအေနတစ္ခုသို႔

ဦးတည္ေရာက္ရိွလာႏိုင္ပါေၾကာင္း Property.com.mmသတင္းမီဒီယာမွ ေလ့လာ

ေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments