အမွတ္ (၉)၊ သရဖီလမ္း၊ ေစာရန္ပုိင္အေနာက္ရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၈လႊာခြဲ တုိက္ခန္း - ေငြၾကယ္အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္လုပ္ေပးပါသည္။)

Ready At: 2016-05-28
မျှဝေရန် :
အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ
အမွတ္ (၉)၊ သရဖီလမ္း၊ ေစာရန္ပုိင္အေနာက္ရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး၊
ေငြၾကယ္အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခန္းတုိင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ Facilities မ်ား
- (၂၄) နာရီ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ ဓါတ္ေလွကားစနစ္
- မာစတာအိပ္ခန္း (၁) ခန္း၊ ရုိးရုိးအိပ္ခန္း (၁) ခန္း၊ 
- အခန္းတုိင္းတြင္ ကုိရီးယားပါေကးခင္းေပးျခင္း
- မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းသည့္ ဗီရုိမ်ား
- ေအာ္တုိ ေရစုပ္စက္ စနစ္
- ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ၊ မီးဖိုခန္းမ်ား ၾကမ္းခင္းေၾကြျပားခင္းေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ေရာင္းရန္က်န္ရွိေသာ အခန္း (၈) ခန္းမွာ-
(၈) လႊာ - ၁၅၀၀ စတုရန္းေပ (သိန္း ၁၅၀၀)
Penthouse - ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ (သိန္း ၁၂၀၀)


ေငြေပးေခ်မႈပုံစံ
- Down Payment 10 %
- Foundation 20%
- 2nd Floor Slad 15 %
- 4th Floor Slad 15 %
- 6th Floor Slad 15 %
- 8th Floor Slad 15 %
- Roofing 5 %
- BCC 5 %

အေသးစိတ္ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ရန္-