ဆက်သွယ်ရန်တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိရန္ဖုန္း           (+၉၅)-၉-၂၆၁၃၃၄၄၇၅  


အေရးႀကီးဖုန္း                      (+၉၅)-၉-၃၀-၂၄၂-၂၄၂၊ (+၉၅)-၉-၃၀-၂၄၃-၂၄၃  


အီးေမးလ္                           info@property.com.mm  တည်နေရာပြမြေပုံ

ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံ