ဆက်သွယ်ရန်တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိရန္ဖုန္း           (+၉၅)-၉-၄၄၀၀၄၈၄၄၈  


အေရးႀကီးဖုန္း                      (+၉၅)-၉-၃၀-၂၄၂-၂၄၂၊ (+၉၅)-၉-၃၀-၂၄၃-၂၄၃  


အီးေမးလ္                           info@property.com.mm  


လိပ္စာ                              အမွတ္ (၅၅/ခ)၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း (၂) ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  

တည်နေရာပြမြေပုံ

ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံ