အိမ္ၿခံေျမေရာင္းလုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ သိမွတ္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ား

 

အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရာင္းအ၀ယ္ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးစည္းကမ္းမ်ား၊ 

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသိမွတ္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကို 

အိမ္ၿခံေျမတုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မည့္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ ဗဟုသုတေလ့လာသူမ်ားအတြက္ 

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

အိမ္ရာတုိက္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္မွာလည္း အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ 

ပြဲစားမ်ားပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ နာမည္ေကာင္းရိွေသာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳ၍ ေတာ္မွန္

ေသာ ပြဲစားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္အပ္ႏွံျခင္းကလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ 

အေရးပါေသာ အေၾကာင္း တစ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။  ယေန႔ေခတ္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဂ်ာနယ္

မဂၢဇင္းမ်ားမွ ေၾကာ္ညာမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ ကုမၸဏီမ်ား၏ online website မ်ား၊   ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ

မ်ားမွ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီ

 ျဖစ္သည့္အျပင္  ေရာင္းသူ အေနျဖင့္လည္း မိမိ၏ ၿခံေျမတုိက္ခန္း၏ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း 

ဓာတ္ပံုမ်ားအား အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားထံ ေပးပို႔အပ္ႏွံ၍ အေရာင္းေၾကညာအျဖစ္ ေပးအပ္ႏိုင္

ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေပးအပ္ရာတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား တစ္ခုထက္ပို၍လည္း ေပးအပ္

ၾကသည့္ အိမ္ရွင္မ်ားလည္းရိွၾကသည္။ အေျခအေနအရ အလ်င္လိုေသာ အခ်ိဳ႔ ေရာင္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ

ပိုင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကသတင္း ဂ်ာနယ္မ်ား၌ပါ ထည့္သြင္း ေၾကာ္ညာၾကျခင္းမ်ားလည္းရိွၾကသည္။

 

ေရာင္းသူအေနျဖင့္ မိမိအိမ္ရာတုိက္ခန္းအား အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ရန္ အပ္ႏွံရာတြင္ သန္႔ရွင္း

သပ္ရပ္ေသာအိမ္အသြင္အျပင္အေနအထား ဓာတ္ပံုမ်ား၊ တိက်ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ 

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာၾကားအပ္ႏွံရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္

မ်ားမွ ၀ယ္လုိအား မိမိအိမ္သုိ႔ လာေရာက္ ျပသရာတြင္ မူလအေရာင္းေၾကာ္ညာတြင္ပါရိွေသာ အခ်က္အလက္

ႏွင့္ လက္ေတြ႔အျမင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွပါက ေရာင္းသူ ၀ယ္သူေရာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအတြက္ပါ အဆင္မေျပမႈမ်ား 

ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေသာေၾကာင့္ ဂရုျပဳရန္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အက်ိဳးေဆာင္မွတဆင့္ 

အဆင္ေျပေျပႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သြားပါက အေရာင္းအ၀ယ္  အက်ိဳးေဆာင္ခ၊ ပြဲစားခကို ေရာင္းသူမွာ 

အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ေငြတန္ဖုိး၏ ၂ % သို႔မဟုတ္ပါကလည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အဖုိးအခကို ေပးအပ္

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမတုိက္ခန္း ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ ၀ယ္သူအေနျဖင့္လည္း မိမိ၀ယ္ယူသည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းအား

ေပးေခ် ရသည့္ တန္ဖုိးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အ၀ ရရိွခ်င္မည္ပင္ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ရွင္အေနျဖင့္လည္း မိမိ ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း၌ ခ်ိဳ႔ယြင္းအားနည္းခ်က္မ်ား ရိွလွ်င္ ၀ယ္သူအား 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ တာ၀န္ ရိွပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမွ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေရာင္းသူမွ ရွင္းရွင္း

လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား သင့္သည့္ အျပင္  မိမိပိုင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား

အားလံုး ျပသရန္တာ၀န္ရိွပါသည္။ အိမ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ျပသရာတြင္လည္း 

မူရင္းကို လုိအပ္မွသာ ျပသသင့္ၿပီး မိတၱဴကိုသာ အရင္ ျပသသင့္ပါသည္။

 

ေရာင္းခ်သည့္ေျမကြက္အား ၀ယ္သူမွ ကိုယ္ပိုင္အမည္ေပါက္ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာ

ဌာန မ်ားတြင္ ၀ယ္သူမွေန၍ လက္မွတ္ေရးထုိး ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း ကိစၥမ်ားကို  အိမ္ရွင္ေရာင္းသူမွ တာ၀န္ယူ 

လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈအရ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေျမာက္၍ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ဆုိ စရံေငြ 

ေပးေခ် ထားစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ေရာင္းသူအေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္ရာ တုိက္ခန္း

ႏွင့္ဆက္စပ္ရာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔ တာ၀န္ရိွပါသည္။၀ယ္ယူသူမွစရံေငြအား 

စုစုေပါင္းတန္ဖုိးနီးပါး ေပးေခ်မႈရိွတတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရာင္းသူအေနျဖင့္ မိမိအိမ္ရာတုိက္ခန္းကို 

ယ္ယူသူထံသုိ႔ လက္လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံေပးႏိုင္ၿပီး ေပးေခ်ရန္က်န္ေငြကို ခံ၀န္ကတိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ စီမံ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၀ယ္သူမွ တန္ဖုိးအၿပီးသတ္ မေပးေခ်ရေသးမီ အိမ္ရွင္မွ မိမိတုိက္ခန္းအိမ္ရာအား 

မလႊဲေျပာင္းရေသးမီကာလအတြင္း က်သင့္ေသာ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခကိစၥရပ္မ်ားကို ေရာင္းသူမွပင္ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား ၀ယ္သူထံသုိ႔ လက္လႊဲေပးအပ္ၿပီးပါက 

သက္ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ရံုး၌ ေရာင္းသူမွ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခမ်ားကို ေရာင္းသူမွ ေပးေဆာင္ေပး

ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ ေရာင္းသူ၀ယ္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားရိွပါလွ်င္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္

ခြန္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေပးေဆာင္ ႏိုင္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ 

အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးသံုးလအတြင္းခ်ဳပ္ဆုိရန္ ေရာင္းသူ၀ယ္သူႏွစ္ဦးစလံုးမွတာ၀န္ရိွပါသည္။ 

 

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားမျပဳ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခုိင္မာမွန္ကန္မႈျဖစ္သည္။ ဥပေဒ

ဆုိင္ရာဆက္စက္ႏွီးႏြယ္မႈမ်ားအေနႏွင့္လည္း အရႈပ္အရွင္းကင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ေရာင္းခ်သည့္ အိမ္ရာ

တုိက္ခန္းရွင္ႏွင့္ဆက္စပ္ရာ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ အေမြဆိုင္ သားသမီးမ်ား ရိွပါက ထိုသူမ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္

စာခ်ဳပ္အတြက္ ပူးတြဲ လက္မွတ္ေရးထုိးေစျခင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ရိွ/မရိွ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ညာခ်က္ကိုလည္း သတင္းစာေတြ 

ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ကန္႔ကြက္သူ ေပၚလာပါက ေရာင္းသူမွ ထုိျပႆ နာမ်ားကို 

 ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရိွၿပီး ၀ယ္သူ၏ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္လည္းေရာင္းသူတြင္ 

တာ၀န္ရိွပါေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမတုိက္ခန္း ေရာင္းလုိသူမ်ားအတြက္အဓိကထား၍ Property.com.mm 

သတင္းမီဒီယာမွ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments