မိဂသိ မီနီကြန္ဒုိမီနီယံ

Ready At: 2016-04-28
မျှဝေရန် :
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္  ေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္သည့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုျဖစ္ပါသည္။ 
အာရွေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၁။ ရတနာလမ္းမႀကီးေက်ာကပ္၊ မိဂီလမ္းမေပၚတြင္ တည္ရွိျခင္း။
၂။ ကား (၅) စီး အတြက္ ကားပါကင္ ပါရွိျခင္း၊ ကားအစီး (၄၀၀) ဆန္႔ အမ်ားပုိင္ကားပါကင္ အနီးတြင္ တည္ရွိျခင္း။
၃။ ေျမအက်ယ္ (၄၂ ေပ × ၆၀ ေပ) ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။
၄။ အခန္းအက်ယ္ (၁၉ ေပ ထ ၅၄ ေပ) ၁၀၂၆ စတုရန္းေပ ရွိျခင္း။
၅။ မာစတာအိပ္ခန္း (၁) ခန္း၊ ႏွစ္ခန္းတြဲ အိပ္ခန္း (၁) ခန္းပါရွိျခင္း။
၆။ မီးဖုိခန္း၊ အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းတုိ႔တြင္ ေၾကြျပားခင္း၊ ေၾကြျပားကပ္ေပးျခင္း။
၇။ အသင့္ေရာစပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္အသုံးျပဳထားျခင္း။
၈။ ကုိယ္ပိုင္မီတာ၊ ကုိယ္ပုိင္ေရေမာ္တာ၊ Ground Tank ႏွင့္ အခန္းတုိင္းအတြက္ Overhead Tank ပါရွိျခင္း။
၉။ Pile Foundation အသုံးျပဳထားျခင္း။ 
၁၀။ ၈ ေယာက္စီး ဓါတ္ေလွကား (KONE, Finland) တပ္ဆင္ထားျခင္း။
၁၁။ ဓါတ္ေလွကားႏွင့္ ပင္မေလွကားအတြက္ ၂၄ နာရီ မီးရရွိရန္ မီးစက္ တပ္ဆင္ထားျခင္း။

ေျမညီထပ္ (၁၇ ေပ) - ၂၂၀၀ သိန္း
အျခားအထပ္မ်ား (၉ ေပ) - ၁၀၈၀ သိန္း
Pent-House (510 Sqft) - ၆၅၀ သိန္း

က်ိဳကၠဆံဘုရား၊ ရတနာေစ်း၊ ေဟမ၀န္ေစ်း၊ စံေျပေစ်း၊ ေအေကေက ေရွာ့ပင္းေမာလ္၊ ဇ၀နစီးတီးမတ္၊ စံျပေဆးရုံ၊ ေအာင္ရတနာေဆးရုံ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆးရုံတုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိျခင္း။