သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငမုိးရိပ္ (၆)ထပ္ခြဲ အေဆာက္အဦး

Ready At: 2016-04-28
မျှဝေရန် :
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္သည့္ ငမုိးရိပ္ (၈) လမ္း၊ ငမုိးရိပ္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တုိက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။
အာရွေဆာက္လုပ္ေရးမွာ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးပါသည္။ 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခ်င္သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္ပုိ္င္တုိက္ခန္းျဖင့္ ေနထုိင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ တည္ေနရာေကာင္းသလုိ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္း၊ အခ်က္အခ်ာက် တည္ေနရာေကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။


- တုိက္ခန္းမ်ားတည္ေနရာ - အမွတ္ (၂၂၉)၊ ငမုိးရိပ္ (၈) လမ္း၊ ငမုိးရိပ္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။
- ေျမအက်ယ္ (25 ေပ × 50 ေပ) ေပၚတြင္ တည္ေေဆာက္ထားျခင္း။
- အခန္းအက်ယ္ (11.5 ေပ × 47 ေပ) ရွိၿပီး ေဟာခန္းပုံစံျဖစ္ျခင္း။
- အသင့္ေရာစပ္ထားေသာ ကြန္ကရစ္ကုိ အသုံးျပဳထားျခင္း။
- ကုိယ္ပုိင္မီတာ၊ ကုိယ္ပုိင္ေရေမာ္တာ၊ Ground Tank ႏွင့္ အခန္းတုိင္းတြင္ ေရတိုင္ကီပါ၀င္ျခင္း။
- လုိင္စင္ရ အႀကီးတန္းကန္ထရုိက္တာ (LC-946) ကိုယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း။
- ေခတ္မွီလွပေသာ ဒီဇုိင္း၊ ခုိင္ခံေသသပ္ေသာ Structure မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။

စံျပေစ်းႀကီး၊ က်ိဳကၠံဆံဘုရား၊ ရန္မ်ိဳးေအာင္ဘုရား၊ ေအေကေက ေရွာ့ပင္းေမာလ္၊ ဇ၀နစီးတီးမတ္၊ စံျပေဆးရုံႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္စုံသြားလာႏုိင္ေသာ ကားမွတ္တုိင္တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိၿပီး၊ လြယ္ကူစြာသြားလာႏုိင္ျခင္း။

Ground Floor - (17') - 800 Lakhs
1st Floor - (9') - 475 Lakhs
2nd Floor - (9') 425 Lakhs
3rd Floor - (9') 375 Lakhs
4th Floor - (9') 325 Lakhs
5th Floor - (9') 275 Lakhs