လမ္း ၃၀ ၊ ၁၀ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပရွိ ႀကိဳပြိဳင့္တုိက္ခန္းစီမံကိန္း

Ready At: 2016-08-18
မျှဝေရန် :
လမ္း ၃၀၊ ၁၀ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပရွိ ေရာင္းမည့္ ႀကိဳပြိဳင့္ တုိက္ခန္းစီမံကိန္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး တုိက္မွာ ၆ ထပ္တုိက္ (ရင္ခြဲတုိက္) ျဖစ္ပါသည္။
ဤစီမံကိန္းအား YCDC မွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး Great A Construction Co., Ltd မွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တုိက္ခန္းမွာ ၆ ထပ္တုိက္ (ရင္ခြဲတုိက္) စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး၊ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ၁၄ × ၅၅ စတုရန္းေပက်ယ္၀န္းပါသည္။ သြားေရးလာေရးအဆင္ေျပလြယ္ ကူေသာ ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရုံသာမက ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းရွိေနေသာ အခ်က္အခ်ာက်ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္းတုိင္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
  • အ၀ီစိတြင္း တူးေပးျခင္း
  • Overhead and Ground Tanks
  • ဘုိထုိင္
  • ေဘစင္
  • မီးဖုိခုံ
  • ေၾကြျပားကပ္ (မီးဖုိၾကမ္းခင္း)
  • အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းၾကမ္းခင္း + နံရံအျမင့္ ၆ ေပ ေၾကြကပ္

ေငြေပးေခ်ရမည့္စနစ္
ပထမဆုံးစတင္၀ယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလွ်င္ ၅၀ % ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၅၀ % အား ညွိႏႈိင္းေပးေခ်ႏုိင္ပါသည္။


ေျမညီထပ္ (အက်ယ္အ၀န္း- ၇၅၆ စတုရနး္ေပ)
ဤ ေျမညီထပ္မွာ ေဟာခန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း (၁) ခန္းပါရွိပါသည္။ ရုံးခန္းဖြင့္ရန္ (သုိ႔) ေနထုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး၊ ညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။ 

ပထမထပ္ (အက်ယ္အ၀န္း - ၇၅၆ စတုရန္းေပ) 
ဤ ပထမထပ္မွာ ေဟာခန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း (၁) ခန္းပါရွိပါသည္။ ရုံးခန္းဖြင့္ရန္ (သုိ႔) ေနထုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး၊ ညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။

ဒုတိယထပ္ (အက်ယ္အ၀န္း - ၇၅၆ စတုရန္းေပ) 
ဤ ဒုတိယထပ္မွာ ေဟာခန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း (၁) ခန္းပါရွိပါသည္။ ရုံးခန္းဖြင့္ရန္ (သုိ႔) ေနထုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ပုိင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ စိတ္ႀကိဳက္ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ သိန္း ၄၅၀ ျဖစ္ၿပီး၊ ညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။