၂ ခန္းတြဲပါ တုိက္ခန္းမ်ားအေရာင္း (Howa Myanmar Construction & Home Decoration Co., Ltd)

Ready At: 2016-08-03
မျှဝေရန် :
HOWA MYANMAR
Construction & Home Decoration Co., Ltd
မွ 
အဓိကတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ပါသည္။

(၂) ခန္းတြဲပါ (၅) ထပ္တုိက္ အေရာင္း
***************************
အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ
အမွတ္ (၆၄)၊ ဗုိလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ ဗုိလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

တုိက္ခန္းအက်ယ္အ၀န္း
၁၂.၅ ေပ × ေပ ၅၀

Facilities ပါ၀င္မႈ
- ကုိယ္ပုိင္ေမာ္တာ၊ မီတာ
- Underground Tank
- ၅၀ ဂါလံဆံ့ ေရတုိက္ကီ ပါ၀င္သည္။
- ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ၃ ေပပတ္လည္ ေၾကြျပားကပ္ထားသည္။
- ဘုိထုိင္ (အိမ္သာ) ပါမည္။
- မီးဖုိခုံျပဳလုပ္ေပးမည္။

ေစ်းႏႈန္း
- ၁ လႊာ (သိန္း ၅၀၀)
- ၂ လႊာ (သိန္း ၂၈၅)
- ၃ လႊာ (သိန္း ၂၆၀)
- ၄ လႊာ (သိန္း ၂၃၀)
- ၅ လႊာ (သန္း ၂၁၅)
*****ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။*****


၂ ခန္းတြဲပါ ၈ထပ္တုိက္အေရာင္း
***********************
အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ
အမွတ္ (၉၀၈-၉၁၁)၊ ျဗဟၼစုိရ္လမ္း၊ ၅/ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

တုိက္ခန္းအက်ယ္အ၀န္း
ေပ ၂၀ × ၅၅ ေပ

Facilities ပါ၀င္မႈ
- (၈) ေယာက္စီး ဓါတ္ေလွကားသစ္
- မီးစက္အသစ္
- ကုိယ္ပုိင္ေမာ္တာ၊ မီတာ
- အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းအျပည့္ ေၾကြျပားကပ္ထားသည္။
- ဘုိထုိင္ (အိမ္သာ) ပါ၀င္သည္။
- Underground Tank
- ၁၀၀၀ လီတာဆံ့ စတီးတုိင္ကီ တပ္ဆင္ထားသည္။
- မီးဖုိခုံ ႏွင့္ စတီးေဘစင္ပါ၀င္သည္။

ေစ်းႏႈန္း
- ၅ လႊာ (သိန္း ၁၀၀၀)
- ၆ လႊာ (သိန္း ၉၈၀)
- ၇ လႊာ (သိန္း ၉၅၀)
*****ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။*****


(၂) ခန္းတြဲ (၆) ထပ္တုိက္ တုိက္ခန္းအေရာင္း
********************************
အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ
အမွတ္ (၈၀)၊ ဆင္ေရကန္လမ္း၊ ဂဠဳန္ရပ္ကြက္၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

တုိက္ခန္းအက်ယ္အ၀န္း
၁၅ ေပ × ၅၅ ေပ

Facilities ပါ၀င္မႈ
- Underground Tank
- ကုိယ္ပုိင္ေမာ္တာ၊ မီတာ
- အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္း (၄) ေပအျမင့္ ေၾကြျပားကပ္ေပးမည္။
- ဘုိထုိင္ (အိမ္သာ) ထည့္ေပးမည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား
- ၁ လႊာ (သိန္း ၁၆၅၀)
- ၂ လႊာ (သိန္း ၈၀၀)
- ၃ လႊာ (သိန္း ၇၀၀)
- ၄ လႊာ (သိန္း ၆၅၀)
- ၅ လႊာ ေရာင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
- ၆ လႊာ (သိန္း ၅၅၀)

အရစ္က်ေငြေပးေခ်မႈနစ္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလွ်င္ - ၂၀ %
Foundation ၿပီးလွ်င္ - ၂၀ %
ပထမ Slab ေလာင္းလွ်င္ - ၁၀ %
ဒုတိယ Slab ေလာင္းလွ်င္ - ၁၀ %
တတိယ Slab ေလာင္းလွ်င္ - ၁၀ %
စတုတၳ Slab ေလာင္းလွ်င္ - ၁၀ %
အမုိးမုိးၿပီးလွ်င္ - ၁၀ %
ေသာ့အပ္လွ်င္ - ၁၀ %
*****ေစ်းႏႈန္းညွိႏႈိင္းႏုိင္ပါသည္။*****