ရြိင္ရယ္ ဆရာစံ ကြန္ဒုိမီနီယံ

Ready At: 2017-08-31
မျှဝေရန် :

Royal Sayarsan ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

၁။ ႏွစ္ ၉၀ ဂရန္ေျမေပၚတြင္ တည္ရွိျခင္း။
၂။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရျဖစ္သည့္ ဆရာစံလမ္းမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။
၃။ ေလးေထာင့္က်က် ႏွင့္ ၀.၅ က်ယ္၀န္းေသာ ေျမေပၚတြင္ ရွိျခင္း။
၄။ ျမန္မာျပည္၏ နံပါတ္ ၁ Architect ျဖစ္သည့္ Spine မွ တာ၀န္ယူ Design ဆြဲေပးျခင္း။
၅။ Basement Car Parking ၂ ထပ္ပါရွိျခင္း။
၆။ Basement Car Park တြင္ German Technology ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Mechanical Car Parking System ပါရွိျခင္း။
၇။ ေလးဖက္ေလးလံပိတ္ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားမရွိသည့္အတြက္ View ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းျခင္းႏွင့္ သဘာ၀အလင္းေရာင္အျပည့္အ၀ရရွိ
ျခင္း။
၈။ ေလးေထာင့္က်က်ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ အခန္းပုံစံမ်ားသည္ေနရာအပုိအလုိမရွိျခင္း။
၉။ European Brand ျဖစ္သည့္ Hosting Elevator သုံးေပးထားျခင္း။
၁၀။ ၂၄ ထပ္တြင္ Infinity Swimming Pool, Gym, ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးက်င္းပႏုိင္ေသာ ခန္းမ, Sky Garden ႏွင့္ Sky Bar ပါရွိျခင္း။
၁၁။ အိပ္ခန္းတုိင္း ႏွင့္ ဧည့္ခန္းတုိင္းတြင္ ေလေအးေပးစက္ပါရွိျခင္း။
၁၂။ ဧည့္ခန္းတြင္ Quality ေကာင္းမြန္ေသာေၾကြျပားခင္းေပးျခင္း ႏွင့္ အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ပါေကးခင္းေပးျခင္း။
၁၃။ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္အား Richitar Scale (9) အဆင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ကမၻာ့အဆင့္မွီ Condo ျဖစ္ျခင္း။
၁၄။ Automated Fire Alarm System ႏွင့္ Sprinkle System တုိ႔ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ မီးေဘးအႏၱာရယ္တုိ႔မွ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိျခင္း။
၁၅။ မီးဖုိေဆာင္တုိင္းတြင္ အေပၚႏွင့္ေအာက္ ဗီဒုိမ်ားပါရွိျခင္း။
၁၆။ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ မီးဖုိေဆာင္မ်ားတြင္ ေရပူေရေအး System ပါရွိျခင္း။
၁၇။ မီးဖုိေဆာင္တြင္ Gas မီးဖုိႏွင့္ Exhaust Fan ပါရွိျခင္း။
၁၈။ အခန္းေနရာအလုိက္ ေရႊတိဂုံဘုရား View, Innya View, Yankin City View မာ်းအား ခံစားေတြ႔ျမင္ႏုိင္ျခင္း။
၁၉။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆရာစံလမ္းမေပၚတြင္တည္ရွိျခင္း။
၂၀။ Full Timber Glass ကုိ အသုံးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ အသံလုံျခင္း။


UNITS AND PRICE

SPECIAL FEATURES

အနီးစပ္ဆုံးတည္ေနရာေကာင္းမ်ား

- ရန္ကင္းစင္တာ
- ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္
- ပုလဲကြန္ဒုိမီနီယံ