ျမစ္ျပင္ရွဳခင္းကုိ ခံစားႏုိင္မည့္ မုိးပုလဲကြန္ဒုိ

Ready At: 2017-08-31
မျှဝေရန် :
ျမစ္ျပင္ရႈခင္းကုိ ခံစားႏုိင္မည့္ မုိးပုလဲကြန္ဒုိ

အား

Ocean Emerald Pearl Group

တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။တည္ေနရာ
အမွတ္ (၂၆)၊ ျမသစ္လမ္းႏွင့္ မုိးစႏၵာ (၃) လမ္းေထာင့္၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အက်ယ္အ၀န္း
ေပ ၄၀ × ေပ  ၆၀

အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစား
(၈) ထပ္ခြဲ အေဆာက္အဦး 

အခန္းအခ်က္အလက္ 
- မာစတာအိပ္ခန္း (၁) ခန္း 
- ရုိးရုိးအိပ္ခန္း (၁) ခန္း
- နားေနခန္း
- မီးဖုိခန္း ႏွင့္ ထမင္းစားခန္း

အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
- ဓါတ္ေလွကား
- ဓါတ္ေလွကားအတြက္ မီးစက္ထားရွိေပးျခင္း
- Underground tank 

ပါ၀င္မႈမ်ား
  • အုတ္ျမစ္ခ် တုိင္ဆုိက္ထား
  • Underground Tank
  • ကုိယ္ပုိင္မီတာ၊ ကုိယ္ပုိင္ေမာ္တာ
  • ဓါတ္ေလွကား (၁) ခု
  • ဓါတ္ေလွကားအတြက္ မီးစက္
  • ကြန္ကရစ္ေလာင္း
  • ပါေကးခင္း
  • ေျမညီထပ္ ထပ္ခုိးပါရွိျခင္း
  • မီးဖုိခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာတုိ႔ကုိ ေၾကြျပားကပ္၍ အလွဆင္ေပးျခင္း

အခန္းေစ်းႏႈန္မ်ား

ေျမညီထပ္+ထပ္ခုိး (၁၇ ေပ အျမင့္)
ဧရိယာ - ၁၈ × ၅၅ ေပ 
ေစ်းႏႈန္း - သိန္း ၁၅၀၀

ပထမထပ္
ဧရိယာ - ၁၈ × ၅၅ ေပ 
ေစ်းႏႈန္း - သိန္း ၁၂၀၀

ဒုတိယထပ္ မွ (၈) ထပ္ထိ
ဧရိယာ - ၁၈ × ၅၅ ေပ 
ေစ်းႏႈန္း - သိန္း ၈၅၀

အထူးေဖာ္ျပခ်က္>>>>>>>ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာငး္ခ်ေပးသြားပါမည္။