ျပည့္စုံခ်မ္းသာ ကြန္ဒုိမီနီယံ

Ready At: 2017-12-31
မျှဝေရန် :
ျပည့္စုံခ်မ္းသာကြန္ဒုိမီနီယံ
အား
Golden Gate International Development Co., Ltd
မွ
တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးပါသည္။


အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစား - ကြန္ဒုိမီနီယံ
အေဆာက္အဦးအမည္ - ျပည့္စုံခ်မ္းသာကြန္ဒိုမီနီယံ
တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္ - လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္
လမ္း - အုတ္က်င္းဘူတာရုံလမ္း
ေစ်းႏႈန္း : Starting Price From 125,000 MMK / per squft to 155,000 MMK/ per sqft

Building Specification

FOUNDATION
- Press Pile Foundation

STRUCTURE
- Reinforced Concrete Structure

WALLS
- External and Internal Wall : Light Weight Concrete Blocks
- Common Area Cement and Sand Plaster With Paint Finish

ROOF
- Reinforced Concrete Flat Roof Slab With Appropriate Water Proofing System

WINDOW
- Powder Coated Aluminium Framed Windows

DOORS
- External Door : Aluminium / Glass Door
- Internal Door : Timber Door / Ready Made Door

WATERPROOFING
- Floors of Bathrooms, Kitchens, Verandah & Roof Waterproofed

ELECTRICAL SYSTEM
- Main Cable & Internal Wiring Works
- Include MDBs, Lighting Fixtures, Switches & Sockets

LIGHTNING PROTECTION
- Lightning Protection System
- Quality Control of High Rise Construction Project (CQHP) Standard.

ELEVATORS
- 5 Nos For 15 Persons (1000 Kg)

FIRE EQUIPMENT
- Fire Hose Reel System
- Fire Detection and Alarm System
- Wet Riser System
- 4 Emergency Concrete Stairs

Facilities
- Pile Foundation
- Ready-Mixed Concrete
- 3 Tower Type Building
- 13 Units Per Floor (Total 143 Units)
- Room Type (Minimum 2 Master Bedrooms & 1 Single Bedroom)
- Elevator (1000kg) 5 Nos (24 Hours)
- Transformer
- Full Back up Generator
- Own Electrical Meter / Own Water Meter
- Common Overhead Tank (Domestic + Fire Fighting)
- Underground Tank (Domestic + Fire Fighting)
- Earthquake Resistance
- 24 Hours Security
- CCTV System
- PABX Phone System
- Basement & Ground Floor Parking Lots For Residence & Guest
- Fire Protection System
- Refuse Chute
- Satellite Master Antenna Television (MATV) System

အေဆာက္အဦးႏွင့္နီးစပ္ေသာတည္ေနရာမ်ား
၁။ ပါရမီစိန္ေဂဟာ
၂။ သမုိင္းစီးတီးမတ္
၃။ International School of Myanmar (ISM)
၄။ Myanmar ICT Part
၅။ အင္းယားကန္
၆။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္
၇။ လွည္းတန္းစင္တာ
၈။ သုခကမၻာေဆးရုံ

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္ :
အမွတ္ ၂၁၉၊ သစၥာလမ္းမ၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
Tel : (+951) 2330049, (+951) 8551334)
Fax : (+951) 233050
E-mail : goldengate@ggintldev.com
Website : www.goldengateintl.com

ပါ၀င္ေသာအခန္းယူနစ္မ်ား

Unit
Type - A
Sqft - 1760 Sqft

Type - B
Sqft - 1600 Sqft

Type - C
Sqft - 1400 Sqft

Type - D
Sqft - 1840 Sqft

Type - E
Sqft - 1280 Sqft

Type - F
Sqft - 1270 Sqft

Type - G
Sqft - 1510 Sqft

Type - H
Sqft - 1450 Sqft

Type - I
Sqft - 1210 Sqft

Type - J
Sqft - 1515 Sqft

Type - K
Sqft - 1515 Sqft

Type - L
Sqft - 1515 Sqft

Type - M
Sqft - 2990 Sqft

ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္သြယ္စုံစမ္းပါရန္။


ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။