ေကအာရ္ေက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးေသာ တုိက္ခန္းအေရာင္း

Ready At: 2016-06-11
မျှဝေရန် :
တည္ေနရာ - ေကာလိယ (၂၂) လမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရး - ေကအာရ္ေက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ
အမ်ိဳးအစား - တုိက္ခန္း

 • ေျမညီထပ္ 19' × 50' × အျမင့္ 10'
 • က်န္အထပ္မ်ား 19' x 54' × အျမင့္ 9'
 • Hall Type
 • အခန္းတုိင္းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ လွ်ပ္စစ္ မီတာ၊ ေရေမာ္တာ
 • ကုိယ္ပုိင္ အ၀ီစိတြင္း
 • အခန္းတုိင္းတြင္ (၇၅) ဂါလံဆန္႔ ဖုိင္ဘာေရတုိင္ကီ တစ္လုံး
 • ေရခ်ိဳးခန္း / အိမ္သာ သီးသန္႔ ျဖစ္ၿပီး၊ ေၾကြျပားခင္း၊ နံရံ (၃) အျမင့္ ေၾကြျပားကပ္ေပးျခင္း
 • ဘုိထိုင္ အိမ္သာ တပ္ဆင္ေပးျခင္း။
 • မီးဖုိခန္းတြင္ မီးဖိုခုံ ေၾကြျပားကပ္ၿပီး၊ Steel Basin (၁) ခု တပ္ဆင္ေပးျခင္း။
 • ၀ရံတာ ႏွင့္ ေလွခါး လက္ရန္းမ်ားကုိ Stainless Steel မ်ားတပ္ဆင္ေပးျခင္း။
 • အခန္းတုိင္းတြင္ လုိအပ္ေသာ ေရ/မီးစနစ္ ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
 • အခန္းတုိင္းတြင္ အတြင္း အျပင္ Weather Proof ေဆးသုတ္ေပးျခင္း။
 • အိမ္ေနာက္ေဖးတြင္ အေရးေပၚ မီးသတ္ေလွခါး ပါ၀င္ျခင္း။
 • အထပ္တုိင္း၏ ေလွခါးခြင္တြင္ အေရးေပၚ မီးသတ္ပုိက္ (Hose Reel) မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း။
 • လူေနထုိင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ (BCC) ရသည္အထိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား