တုိက္ခန္းမ်ား (Myanmar Essential World Construction World Co., Ltd မွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးပါသည္။)

မျှဝေရန် :
Myanmar Essential World Construction World Co., Ltd တြင္ 
  • အခန္းေပး-အခန္းယူ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
  • အခန္း ထပ္ေဆာင္းေငြယူျခင္း၊ 
  • မိမိပုိင္ဆုိင္ေသာေျမကြက္အား ကုမၸဏီသုိ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအျပင္ ေျမေနရာေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ေျမပုိင္ရွင္လူႀကီးမင္းတုိ႔အေနျဖင့္ 
  • အခန္းေပး အခန္းယူစနစ္ျဖင့္ ကြန္ဒုိမီနီယံမ်ား အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Myanmar Essential World Construction Co., Ltd မွာ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အေဆာက္အဦးတည္ေနရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

၁) အမွတ္ (၄/၆/၉/၁၀) ႏွင္းဆီကုန္းလမ္း (က) ရပ္ကြက္၊ သရဖီလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား :တုိက္ခန္း
ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ: Myanmar Essential World Construction မွေဆာက္လုပ္ေသာ ၾကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းမ်ားအား ၂၀ % Disount ေပး၍ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ :Myanmar Essential World Construction & Trading Co., Ltd
တုိင္း၊ၿပည္နယ္ :ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ :သဃၤန္းကၽြန္း
လမ္းအမည္ :အမွတ္(၄၊၆၊၈၊၁၀)၊ သရဖီလမ္း၊ ႏွင္းဆီကုန္း(က)ၾကီးရပ္ကြက္၊
ေစ်းႏႈန္း :Ask for price

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂) အမွတ္ (၁၁၈၄)၊ သုဓမၼာ (၃)လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ (ေပ 20 × ေပ 60)

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား


၃) အမွတ္ (၁၀/ေအ)၊ နတ္ေခ်ာင္း (၁) လမ္း၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ တာေမြ။ (ေပ ၂၅ × ေပ ၅၀)

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား


၄) အမွတ္ (၅)၊ (၁၀) လမ္း၊ ေရႊၿမိတ္သား Car Showroom ေဘး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္။ (ေပ ၂၀ × ေပ ၆၀)

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

၅) အမွတ္ (၁၃/ေအ)၊ နတ္ေခ်ာင္း (၁) လမ္း၊ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ တာေမြ

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား


၆) အမွတ္ (၁၉၂/ဘီ)၊ ေက်က္စိမ္းလမ္း၊ ရတနာအိမ္ရာ၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ (ၿခံစည္းရုိးခတ္ၿပီး ေပ ၅၄ × ေပ ၅၆)

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
(၁) Grand Tank ထားရွိေပးပါသည္။ 
(၂) အလုိအေလ်ာက္ ေရတင္စနစ္ပါ၀င္သည္။
(၃) ေရခ်ိဳးခန္း ႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားကုိ ေၾကြျပားကပ္ေပးပါသည္။ 
(၄) အေရွ႕ေလွကားကုိ စတီးလက္ရန္း တပ္ဆင္ေပးပါသည္။ 
(၅) Emergency ေလွကားကုိ အုတ္ေလွကားႏွင့္ စတီးလက္ရန္း တပ္ဆင္ေပးပါသည္။ 
(၆) ကုိယ္ပုိင္မီတာႏွင့္ ေရေမာ္တာ တစ္လုံးစီပါ၀င္ပါသည္။ 
(၇) ကုိယ္ပုိင္ Transformer မ်ားတပ္ဆင္ေပးပါသည္။ 

ေငြေပးေခ်မႈ
***** ပထမအရစ္တန္ဖုိးေငြ၏ 30% ေပးသြင္းရမည္။
***** တုိက္ခန္းတစ္ခန္း၀ယ္ယူလွ်င္  20% Discount ေလွ်ာ့ေပးသည့္အျပင္  ၀ယ္ယူသည့္ Customer မ်ားကုိ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ Suzuki Carry (Model 2007) (သုိ႔) Belta (Model 2009) (၁)စီး ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ဆက္သြယ္စုံစမ္းခ်င္ပါက