အဆင္႔ၿမင္႔အိမ္ရာ

Ready At: 2016-11-30
မျှဝေရန် :

Wyndham Hotels ႏွင့္ Resorts မ်ားသည္ ကမာၻအႏွံအျပား၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ဝန္ေဆာင္မွဳတြင္ထိပ္တန္းျဖစ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ေဟာ္တယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍ အမည္တြင္ပါသည္။ ကမာၻအဆင့္မီ ေဟာ္တယ္တစ္ခု၏ အဂါႍရပ္မ်ားအျပင္ လွပစြာျပဳျပင္ထားေသာ အမ်ားသံုးေနရာမ်ား၊ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းထားေသာ ဧည့္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပမွဳမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
 
 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အဆင္ေျပရန္ အစည္းအေဝးခန္းမမ်ား၊ Business Center မ်ားႏွင့္ Fitness Center မ်ားလည္းပါဝင္ ပါသည္။ Resorts မ်ားသည္ လွပေသာ ကမ္းေျခမ်ားတြင္တည္ရွိျပီး spa ႏွင့္ အျခား အပန္းေျဖမွဳမ်ား ပါဝင္ ပါသည္။