အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိမည့္ စီမံကိန္း ရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခု ေရြးခ်ယ္ခံရ

javascript

ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း စတုတၳႏွစ္ 
စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္
ေက်ာက္ တန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း စတုတၳႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ငါးခုႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးငါးခုမွ ၿမိဳ႕နယ္
၂၀ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အဆုိပါၿမိဳ႕နယ္စ္ခုက
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္က စီမံကိန္း အက်ဳိး ခံစားရာၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ
ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္က ၂၀၁၆-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္း အက်ဳိးခံစားၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္
ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

ယခုထပ္မံ၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ားကုိ
လာမည့္ ေအာက္တုိ ဘာတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ ေန ျပည္သူမ်ားကုိ
အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ သင္တန္းမ်ားကုိလည္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ 
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈ
စီးပြားဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ လူထုအေျချပဳနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုိယ္တိုင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ 
နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ျဖင့္ (ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္) ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းခုနစ္ခုစီမွ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီ တြင္
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က 
စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုစီမံကိန္းကုိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ကာ
ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ၿမိဳ႕နယ္အထိ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
၄၈၀ ႏွင့္ ယူ႐ိုေငြ သန္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ စီမံကိန္းအက်ဳိးခံစားရာၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္
ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနိမ့္က်မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
အသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးရွိမႈမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ကာ
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီ တြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ
သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ကုိ ျပင္ဆင္ခြင့္သာ 
ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားေဆာက္လုပ္လိုေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွ
စတင္ကာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထု ဗဟိုျပဳစီမံကိန္း၏ 
အကူအညီျဖင့္ ေျမနီလမ္း မ်ား၊ ကတၱရာလမ္းမ်ား အမ်ားအျပားေဖာက္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး သိသိသာသာေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း 
ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးျမင့္ ေထြး၀င္းက ေျပာသည္။

"ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဧရိယာထဲမွာရွိေပမဲ့ ၿမိဳ႕အစြန္ဆံုးအပိုင္းမွာ ရွိေနၿပီး
ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္း ကုိပဲ ဦးစားေပး လုပ္ကုိင္ၾကတာေၾကာင့္
ေတာမက၊ ၿမိဳ႕မက် ၿမိဳ႕နယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ေန တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ အရင္က 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့ အခုဆို လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရဲ႕ 
အကူအညီနဲ႔ လမ္းသစ္ေတြ၊ တံတားေတြကုိ ေဖာက္လုပ္ႏုိင္ ခဲ့လို႔ သြားလာဆက္သြယ္ေရး
ပိုအဆင္ေျပ လာတယ္။ စီမံကိန္းအရ ေဒသခံေတြ လိုခ်င္ တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကုိ
တည္ေဆာက္ခြင့္ရွိေပမဲ့ ေဒသခံေတြကို စစ္တမ္း ေကာက္တဲ့အခါ ေဒသခံေတြက လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပး ပါလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ စီမံကိန္းကာလ 
သံုးႏွစ္ လံုးမွာ လမ္းေဖာက္တာေတြကုိပဲ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု 
၎က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ရြာသားမ်ားကုိယ္တိုင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ား၏ အသိစိတ္ပါ
ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေထြး၀င္းက ေျပာသည္။ "ၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔ အထက္ ကပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္ဆိုရင္
ဒီလိုၿမိဳ႕နယ္ထဲ တိုးတက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အခုက ေဒသခံေတြကုိ သင္တန္း ေတြေပးၿပီး ကုိယ္တိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းလို႔ သူတို႔ မ်က္စိေတြပါ ပြင့္လာၾကၿပီး 
လူေနမႈစ႐ိုက္ေတြပါ ေျပာင္းလဲလာၾကတယ္။ အရင္က လယ္ကုိ တစ္သီးစားပဲ စိုက္ၾကေပမဲ့
အခုဆို ႏွစ္သီးစားစိုက္လာၾက တာေတြ၊ သူတို႔စိုက္ပ်ဳိးလို႔ရတဲ့ အသီးအႏွံ ေတြကုိ ဒီကုိလာ၀ယ္တဲ့
သူေတြဆီမွာ ေဈးႏွိမ္ေရာင္းတာမ်ဳိး မလုပ္ၾကဘဲ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာေတာ့ 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထဲကို ကုိယ္တိုင္သြားေရာင္းလာတာေတြ ေတြ႕လာရတယ္။ ပိုၿပီး စီးပြားေရးကုိ
လာဘ္ ျမင္လာၾကၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ပိုစိတ္၀င္စားလာၾကတယ္"ဟု 
၎က ေျပာသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ 
စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး ၿပီးဆံုး မည္ျဖစ္သည္။

လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရအေပၚမူတည္ကာ လူဦးေရ ၃,၀၀၀ ရွိ ေသာ ေက်းရြာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၈၀၊ 
လူဦး ေရ ၃,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ ရွိေသာ ေက်းရြာအတြက္ က်ပ္ ၂၄၃ သိန္းႏွင့္ လူဦးေရ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ပါက
က်ပ္ ၃၀၆ သိန္းဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments