အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-စနဲ ကားလမ္း ၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္ ေျမေစ်းျမင့္တက္

javascript
ေက်ာက္ျဖဴ  အထူးစီးပြားေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ-စနဲ ကားလမ္း ၀ဲယာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေစ်းမ်ားမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ တစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေျမယာအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထူးစီးပြားေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ ေရရာတိက်မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ ေျမကြက္၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက စက္မႈဇုန္စတင္လာလွ်င္ ေက်ာက္ျဖဴ-ဇင္ေခ်ာင္း-စနဲ လမ္းေဘး၀ဲယာ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ႏိုင္မႈကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး အျမင့္ေစ်းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမယာေစ်းကြက္ေတြက ေနရာအလိုက္ ေစ်းျမင့္တက္လာပါတယ္။ ေျမကြက္ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူေတြက ေစ်းကစားေနတာေၾကာင့္ ေနရာတိုင္းေတာ့ ေစ်းျမႇင့္ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာက္ျဖဴ-ဇင္ေခ်ာင္း-စနဲ ကားလမ္း ၀ဲယာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္နဲ႔ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ကုန္းျမင့္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းက ယခင္ႏွစ္ကထက္ တစ္ဆခန္႔ ျမင့္တက္သြားပါတယ္”ဟု ဇင္ေခ်ာင္းတိုက္နယ္မွ ဦးသိန္းေဇာ္က ဆိုသည္။

စက္မႈဇုန္ စတင္လာပါက ကားလမ္း၀ဲယာတစ္ေလွ်ာက္ ေျမကြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းျမင့္တက္လာႏုိင္ၿပီး ကားလမ္းႏွင့္ ေ၀းသည့္ ေျမကြက္မ်ားဆိုလွ်င္လည္း စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သြားပါက ၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္သူတို႔အဖို႔ ထုိက္သင့္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိမည္ကို ယုံၾကည္ထားသျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမကြက္အမ်ဳိးအစားကို ၾကည့္ၿပီး လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ပံုစံ (၇) ရွိသည့္ေျမကြက္ဆိုလွ်င္ ေစ်းပိုေပးကာ ၀ယ္ယူလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ေရာင္း အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေျမေစ်းကြက္က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေနရာေဒသအလိုက္ တစ္ဧကကို က်ပ္ ၁၀ သိန္းနဲ႔ ၁၅ သိန္း၀န္းက်င္ပဲ ရွိခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ မွာ စီးပြားေရးဇုန္ စမယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက နယ္ဘက္က ေဒသခံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေျမကြက္ေတြကို ဆက္တုိက္၀ယ္ယူလာၾကတယ္။ ဒီႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမလေလာက္မွာ စၿပီး တစ္ဧကကို က်ပ္ သိန္း ၂၀ က ၂၅ သိန္းအထိ ျမင့္တက္သြားတာပါ”ဟု အိမ္ျခံေျမ ၀ယ္ေရာင္းအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ  အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သတ္မွတ္ဧရိယာေျမဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္အတြင္းရွိ ပံုစံ (၇) ျဖင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ မရရွိေသးေသာ ေတာင္သူမ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အၿပီးသတ္ထုတ္ေပးကာ တစ္ဖက္ပိတ္ဆည္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမယာ တစ္ဧကႏႈန္းကို က်ပ္ ၃၆ သိန္းကိုလည္း ေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

Source: Eleven

Facebook comments