ေျမရာဇဝင္ ထုတ္ယူမယ္ဆိုရင္…….

javascript
ေျမပုံေျမရာဇဝင္ေရးကူးရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ေျမကြက္အမည္ေပါက္သူ ၊GP,SP ရထားသူ ၊အေမြဆက္ခံသူအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔တရားမေၾကာင္းအရတရားစြဲျပီးဘီလစ္ကေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေျမပုံေျမရာဇဝင္ေရးကူးဖို႔လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့(၁)အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊(၂)စည္းဝင္းခတ္ျခင္း ၊(၃)မွတ္ပုံတင္ျခင္း ၊(၄)မွတ္တမ္းထားျခင္း ၊(၅)အိမ္အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊(၆)အေသးစားျပင္ဆင္ျခင္း ၊(၇)အဝီစိတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း ၊(၈)ေျမခြဲျခမ္းျခင္း ၊(၉)ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအပိုင္းေပးအပ္တာ ၊စြန္႔လႊတ္တာနဲ႕အမွားျပင္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ၊(၁၀)တရားရုံးတင္ျပျခင္း ၊(၁၁)က်ဳးလြန္ျခင္းျပေျမပုံနဲ႔ (၁၂)ဘဏ္ေခ်းေငြရယူမယ့္အခ်ိန္ေတြမွာ လိုအပ္ပါတယ္ ။

ေလွ်ာက္ထားသူဘက္ကလိုအပ္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြ
ကေတာ့ မွတ္ပုံတင္မူရင္း ၊မိတၱဴ ၊အမည္ေပါက္ ဂရန္မူရင္း ၊မိတၱဴ ၊ေျမခြန္ေျမခေၾကြးက်န္ ကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံစာ ၊ပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္ပုံတင္စာရြက္စာတမ္း ၊တရားရုံးအမိန္႕ဒီဂရီ ၊ေသတမ္းစာအတည္ျပဳလက္မွတ္ ၊အေမြထိန္းစာနဲ႔အတူ ထုခြဲေရာင္းခ်ခြင့္အမိန္႔ ၊က်မ္းက်ိန္လႊာ ၊ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူလႊဲအပ္တဲ့ မွတ္ပုံတင္အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ၊အထူးကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ၊ေၾကြးက်န္ကင္းရွင္းေၾကာင္းေနာက္ဆုံးေျမခြန္ေျပစာ ၊မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ေျမခြန္ေျပစာ ၊မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းကန္႔သတ္ခ်က္ဥပေဒျငိစြန္းျခင္းရွိမရွိ စိစစ္ျခင္း ၊စည္ကပင္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ေပးသြင္းရန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေျမပုံရာဇဝင္ကူးယူျခင္းကိုရြာေျမ ၊ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ၊စိုက္ပ်ိဳးေျမမွတစ္ပါးတျခားေျမအမ်ိဳးအစားေတြကို မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသခံအေနနဲ႔ထုတ္ေပးပါတယ္ ။ေျမပုံေျမရာဇဝင္ကူးယူခြင့္ကိုေျမအမည္ေပါက္သူကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ထားရင္အမႈတြဲဖြင့္လွစ္တဲ့ေန႕ကစျပီး (၁၄)ရက္အၾကာမွာထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္ ။တျခားစာခ်ဳပ္စာတမ္းအရပိုင္ဆိုင္သူနဲ႔ က်မ္းက်ိန္လႊာအရတင္ျပေလွ်ာက္ထားသူေတြကိုေတာ့သတင္းစာက၁၄ရက္အခ်ိန္ေပးေၾကာ္ျငာတာျဖစ္တယ္လို႔
အမႈတြဲဖြင့္တဲ့ေန႔ကစျပီး ရက္၃၀ျပည့္ခ်ိန္မွာျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာသြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။

Source: Kumudra

Facebook comments