ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနဟုဆို

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား ေလွ်ာက္ထားရာ၌လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာတြင္ အမႈတဲြေပါင္း ၃၅၅ မႈကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းမေပၚရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ႐ုံး One Stop Service ကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခဲြေနတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ၊ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေျမငွားစာခ်ဳပ္၊ ပါမစ္ေတြရဲ႕ ေျမကြက္ေတြကို ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားနဲ႔ ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရက္ကထက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္တက္လာကတည္းက ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြကို လုပ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ညႊန္ၾကားထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

Source: Golden Hexagon

Facebook comments