အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

 

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

 

ခရီးသြားျခင္း ဟူသည္မွာ ကမ ၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီး စိတ္၀င္စား

မႈ ရိွၾကေသာ အေလ့အထတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိေသာ အေျခခံအေၾကာင္း

မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ကမ ၻာေပၚတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံအမ်ားစု၊ အစိုးရ

တုိင္းမွ တုိင္းျပည္၀င္ေငြေကာင္းမြန္ေသာ မီးခုိးတိတ္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ခရီးသြား

မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ေစရန္ အင္တုိက္အားတုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ေနၾကေလသည္။

 

အိမ္နီးျခင္းထုိင္းႏိုင္ငံဆုိလွ်င္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ကမ ၻာလွည့္ ခရီးသည္

၀င္ေရာက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း

ခရီးသြားမ်ား ႏွစ္စဥ္၀င္ေရာက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအဆင့္တြင္ အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၃ ၾကားရိွ

ေနကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ကမ ၻာလွည့္ခရီးသည္ ၇ သန္းခြဲခန္႔ ၀င္ေရာက္

ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအားျဖင့္လည္း ျပည္တြင္း

ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားေသာ ေစ်းကြက္အေန

အထား တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ထိခိုက္မႈအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္

၁၀ စုႏွစ္အတြင္းႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းေစ်းကြက္

မ်ား ထိခုိက္မႈ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွစ္စဥ္တုိးတက္လာမႈ

အမွ် ေဒသတုိင္းတြင္အိမ္ၿခံေျမ ဟိုတယ္ စသည့္ အေျခခံလူမႈ အေဆာက္အအံု

မ်ား တုိးခ်ဲ႔လ်က္ပင္ရိွေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္း

အ၀ယ္ အငွားအရမ္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေနဦးမည္ဟု ယူဆႏုိင္စရာ

ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ကာလမ်ားတြင္ ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ အေရအတြက္

အားျဖင့္ ၁၀ သန္းခန္႔ရိွႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကကာ အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားလည္း ပိုမုိမ်ားျပားလာလ်က္ပင္ရိွၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္း အေဆာက္

အအံုသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္

စပ္လ်င္း၍ ၿခံေျမ၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္သည္ဟု

သိရသည္။

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ အမွ်

၀ယ္လုိအားလည္း မ်ားျပားလ်က္ရိွရာ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရး

အခ်က္အခ်ာက်၍ လုပ္ငန္းစီးပြားေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားအား ျပည္ပ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ပို၍ မ်က္စိက်တတ္ၾကၿပီး ၿခံေျမတုိက္ခန္းအိမ္ရာမ်ားအား

ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူတတ္ၾကသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အေနျဖင့္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၀ယ္လုိအားေစ်းကြက္ကို အဓိက

အားထား၍ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈ

က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္ အမွ် ႀကီးျမင့္လာေသာ အိမ္ၿခံေျမ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း

ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေဒသခံႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္မူ မလုိလားစရာအေၾကာင္းကိစၥ

တစ္ရပ္ကဲ့သုိ႔လည္း ျဖစ္ေနကာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ ကြန္ဒိုမီနီယံ တုိက္ခန္းမ်ားမွာ

ျပည္ပ၀ယ္လုိအားျမင့္တတ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အိမ္ၿခံ

ေျမ တုိက္ခန္း၀ယ္လုိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ေနသည့္ အေျခအေနုျဖစ္လ်က္ရိွေသာ္

လည္း ေစ်းကြက္အေနအားျဖင့္ ေ႔ရွဆက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္မည့္ အလား

အလာမ်ားသာ ရိွေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေကာင္းမြန္လာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား

တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀မွ ပံုေဖာ္ဖန္တီး

ေပးထားသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္အလွမ်ား၊ ကမ္းေျခအလွအပ

မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး

လာကာ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ကာလအတြင္း ေစ်းကြက္အထူးေကာင္းမြန္ခဲ့သည္ကို

ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမ ၻာလွည့္ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္

မႈ  ႏွစ္စဥ္ျမင့္တတ္လာခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ကမ ၻာလွည့္ခရီးသည္ ၅ သန္း

နီးပါးခန္႔၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမ ၻာလွည့္ခရီးသည္ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေရာက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း

တုိးတက္ ျမန္ဆန္ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ ရာခုိင္

ႏႈန္းအားျဖင့္ နိမ့္က်ေနေသးေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္

၀င္ေရာက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ထိပ္တန္းေနရာတြင္ ရိွေနေၾကာင္းၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

တြင္ ခရီးသည္ ၅ သန္းေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မွ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ

သိရသည္။

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ား

တြင္လည္း အမ်ားစုအားထားလာသည့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈအေနအားျဖင့္ နယ္ေဒသ

မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ဖြယ္

ရိွေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရကာ

ထင္ရွားၿပီးေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ငပလီ၊ ေခ်ာင္းသာႏွင့္ ပုဂံေဒသမ်ားတြင္ ေစ်းပိုမုိ

ျမင့္တတ္လာၿပီး ေဂၚရန္ဂ်ီကြ်န္းကဲ့သုိ႔သုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္တာစူေနသည့္ ကမ္းေျခေဒသမ်ား

တြင္ပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ စိတ္၀င္တစားေလ့လာရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္

ကို ေတြ႔ရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၄ ကာလမ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳး

မႈ အားအေကာင္းဆံုး အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရပ္တန္႔သြားသကဲ့သုိ႔ အေျခအေန ျဖစ္

ေပၚခဲ့ၿပီး လက္ရိွအစုိးရလက္ထက္တြင္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တန္ဖိုးနည္း

အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း ျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္

အိမ္ရာ၀ယ္ယူေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ေသာ အေထာက္

အကူျပဳ ဘဏ္စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္ေရာင္း

စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူ ေငြပိုေငြလွ်ံ ရိွသူမ်ား အေန

ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေသးၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္

ေအး၍ အေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနေသးသည့္ အေျခအေနကို ေတြ႔ရသည္။

 

 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ဖြံ႔ၿဖိဳး

ရန္ အလားအလာရိွေနျခင္း၊ ေရေျမသဘာ၀အလွအပမ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ ေရွးေဟာင္း

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေနရာေဒသမ်ား ေပါမ်ားစြာ ရိွျခင္းမ်ားက ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုမုိ

တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ ရင္းျမစ္မ်ား ရိွႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံအႏွံ ထပ္မံမေဖာ္ထုတ္

ရေသးေသာေနရာေဒသမ်ားစြာ က်န္ရိွေနေသးဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အလြန္အလားအလာေကာင္းေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေစ်းကြက္မ်ား၊

ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အခ်ိန္အခါကာလတစ္ခုသုိ႔

ေရာက္လာဦးမည္ဟု မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။ 

 

လက္ရိွ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ခရီးသည္

၀င္ေရာက္မႈ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း အေျခအေနအားျဖင့္ အဆင့္နိမ့္

ေနေသးေသာ္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးေသာ ခရီးသြားမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈ

စိတ္ေက်နပ္မႈ အရဆံုး ႏိုင္ငံဟု ဆုိသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္ဖူးသူမ်ားက

"ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးသြားက႑တြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မွ် မတူေသာ

ႏိႈင္းယွဥ္မရေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ ႏိုင္ငံ" ဟု ဆုိေလသည္။ ကမ ၻာေက်ာ္ ခရီး

သြားမဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ျပေလ့ရိွေသာ ကမ ၻာ႔ေပၚ၌

ခရီးသြားလာမႈ အေကာင္းဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေလ့ရိွရာတြင္ စိတ္၀င္

စားဖြယ္ သဘာ၀အလွ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ မ်ားျပား

လွေသာ ဌာေန တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ရိုးရာအလွမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ၾကြယ္၀ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဟူ၍ ေဖာ္ျပၿပီး ခရီးသြားလာလည္ပတ္ရန္ အေကာင္ဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္း

တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ ( ၁ ) ႏွင့္ ( ၃ ) ၾကားတြင္ အၿမဲတေစ ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ေက်းလက္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

ကိုပါပိုမို အားျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရိွေနၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ယခု

၂၀၁၆ခုႏွစ္ကာလအထိ ခရီးသြားကုမၸဏီေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ရိွကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

ေငြလႊဲေငြယူလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္အတြက္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘဏ္ကိုလည္း ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္လည္း

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနသည္ဟု  သိရသည္။

 

ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီ ျဖစ္ေသာ ကမ ၻာေက်ာ္ ပုဂံေဒသတစ္ခုတည္း ပင္လွ်င္ ျမန္မာ

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပယုဂ္ေကာင္းမြန္ေနၿပီး ကမ ၻာ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း

မွတ္တမ္း၀င္ ၿမိဳ႔ေဟာင္းမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအႏွံ႔ရိွ မ်ားျပားလွေသာ ေတာေတာင္

ေရေျမသဘာ၀အလွမ်ား၊ လွပေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား၊ ေတာင္ေပၚကန္အင္းေလး

ႏွင့္ က်ိဳက္ထီးရိုးကဲ့သုိ႔ေသာ ထူးျခားထင္ရွားလွသည့္ ျမန္မာျပည္ Landmark မ်ား

အျပင္ အထူးတလည္ မေဖာ္ထုတ္ရေသးေသာ တနသၤာရီေဒသ ေကာ့ေသာင္း မွ

ၿမိတ္အထိ စုေ၀းေနေသာ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတမ္းအလွ ျမိတ္ကြ်န္းစု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

အလွမ်ား စသျဖင့္ ထူးျခားျပည့္စံုေသာ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အား

ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ႏိုင္၍ ခရီးသြားလာမႈ အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူ

လွ်င္ျမန္ေရး၊ ဆုိင္ရာေဒသအလုိက္ နယ္ေျမေဒသလံုၿခံဳေခ်ာေမြ႔ေရးမ်ား၊ ခရီးသြား

လာမႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ကာလေဒသအခ်ိန္အခါ ေခတ္

စနစ္ ႏွင့္အညီ တုိးတက္ပစၥည္းလာပါလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြရလမ္းမ်ား တုိးပြားပြင့္လင္း

လာမႈႏွင့္အတူ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးတုိးတတ္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသအသီးသီးရိွ ျပည္သူမ်ား

အေနျဖင့္လည္း အလုပ္အကိုင္စီးပြား အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတတ္မ်ားျပားလာႏုိင္မည္

ျဖစ္ကာေဒသအလုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမ

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားတြင္သာမက ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး

မ်ား၌ပါ ေနရာေဒသအလုိက္ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္းလာႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ သံုးသပ္ ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Facebook comments