ဂရန္မူရင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

ဂရန္မူရင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား


 

အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ ဂရန္မူရင္းသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ

အေထာက္အထား သက္ေသခံတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းသူ၏ မူလ

နာမည္ ဂရန္အမည္ေပါက္အား ၀ယ္ယူထားၿပီး ၀ယ္သူမွ အမည္ေပါက္

ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရိွပဲ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအေထာက္အထားျဖင့္

သာ ၀ယ္ယူပိုင္ဆုိင္၍ ေနထုိင္ေနၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ တဆင့္ျပန္လည္

ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရိွေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမငွား ဂရန္သက္တမ္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈရန္

လည္းလုိအပ္ၿပီး အကယ္၍ ဂရမ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ အေျခ

အေနရိွပါက သက္တမ္းတုိးရန္အတြက္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။  ဂရန္တြင္

မူလ အမည္ေပါက္သူ ကြယ္လြန္သြားပါက တရားရံုး အမိန္႔ဒီဂရီအရျဖစ္ေစ၊

အေမြထိန္းစာ တုိ႔အရျဖစ္ေစ ဂရန္ သက္တမ္းတုိးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တရားရံုး၏ အမိန္႔ဒီဂရီအရ ဂရန္သက္တမ္းကုန္ေသာ္လည္း

ဂရန္ေျမကို မွတ္ပံုတင္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ျခင္း ရိွသည္။

 

အကယ္၍ ေျမငွားဂရန္အား ဂရန္သက္တမ္းကုန္ခါနီးအခ်ိန္ အေရာင္း

အ၀ယ္ျပဳလုပ္ျဖစ္သည္ ဆုိလွ်င္ ၀ယ္ယူသူအေနျဖင့္ ဂရမ္းသက္တမ္းတုိးရန္

အတြက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူသူ ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ေျမငွား

ဂရန္သည္၀ယ္ယူသူလက္တြင္း ေျမငွားဂရန္သက္တမ္းလြန္ေသာ္လည္း

အေရာင္းအ၀ယ္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ခ်ုဳပ္ဆုိေပးရန္အတြက္ မူလေရာင္းခ်သူ

မွလည္း တာ၀န္ရိွပါသည္။

 

ေျမငွားဂရန္ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ မူလေျမငွားဂရန္ ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ ကိစၥမ်ား

လည္းမၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္ေလ့ရိွသျဖင့္ ဂရန္ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ အေျခ

အေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊

ၿမိဳ႔ျပ ေျမယာဌာနသို႔ ဂရန္မိတၱဴ ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္ကာ ဂရန္ေပ်ာက္ဆံုး

ပံုစံေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုကို တင္ျပ

ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျမငွားဂရန္ မိတၱဴေလွ်ာက္ထားရာ အမည္

ေပါက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ကာ ထုိေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေျမယာဌာနမွ အေၾကာင္းအရာ စာရြက္စာတမ္း

အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမႈ ရိွမရိွ စစ္ေဆး၍ လက္ခံ

ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး

ဥပေဒအရေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကန္႔ကြက္လုိသူမ်ားရိွပါက

ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာမည္ ျဖစ္ၿပီး

ကန္႔ကြက္သူမရိွပါက တရားရံုအမိန္႔ဒီဂရီမ်ား၊ပိုင္ဆုိင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

စိစစ္ကာ မူလဂရန္အမည္ေပါက္အတုိင္း ဂရန္မိတၱဴကို ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ဂရန္မိတၱဴ ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သတိထားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ

ပိုင္ရွင္မွ ဂရန္မူရင္းအား ေပါင္ႏွံထားၿပီး ထုိမူရင္းကို ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီး အေနျဖင့္

ဂရန္မိတၱဴ လိမ္လည္ ေလွ်ာက္ထား၍ ထုိမိတၱဴျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တတ္သည့္

ကိစၥမ်ားသည္လည္း သတိထားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမငွား

ဂရန္ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သတိျပဳဖြယ္ေျမငွားဂရန္၀ယ္ယူျခင္း၊ အမည္ေပါက္ ဂရန္မိတၱဴ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ သိထားသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ေရးသား

တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

 

Property Media Team

www.property.com.mm

Facebook comments