ဘဏ္ေခ်းေငြရယူုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

javascript

ဘဏ္ေခ်းေငြရယူုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

 

လူမႈအေျခခံအေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိမ္ရာ၊ ၿခံေျမမ်ားအား

အေပါင္ထားေခ်းေငြရယူကာ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ရွာေဖြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။ ၿမိဳ႔ျပေဒသ

မ်ားရိွ ျပည္သူတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ အိမ္ရာတုိက္တာမ်ားကို အေပါင္

ဘဏ္မ်ားတြင္ အေပါင္ထားရိွၿပီး ေခ်းေငြရယူၾကသည့္ လုပ္နည္း

လုပ္ဟန္မ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ကြ်မ္းတ၀င္နားလည္မႈ ရိွတတ္

ၾကေသာ္လည္း ဘဏ္စနစ္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာသည့္ နယ္ေဒသ

မ်ားရိွ ျပည္သူတုိ႔အဖုိ႔ အေဆာက္အအံုအေပါင္အႏွံထား၍ ဘဏ္မ်ား

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေခ်းေငြရယူမႈအတြက္ လုိအပ္သည္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္

နည္းနာမ်ားအား ျပည့္ျပည့္၀၀ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မရိွသူမ်ား

အတြက္ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားအား ဘဏ္၌ အေပါင္ထား၍

ေခ်းေငြရယူႏုိင္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို Property.com.mm မွ ေရးသား

တင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

ဘဏ္ေခ်းေငြရယူရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္

ဘဏ္မ်ားတြင္ပါ ရယူႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြရယူမႈအတြက္ မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာ

ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ေျမမ်ားႏွင့္ ထုိေျမေပၚ၌ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ

တုိက္တာအေဆာက္အအံုမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားအျဖစ္

စာရြက္စာတမ္းျပည့္စံုစြာ တင္ျပႏိုင္ရမည္ျဖစ္ကာ ထုိသို႔ ေခ်းေငြရယူရန္

ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထား

မ်ားကုိ ဘဏ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး သတ္မွတ္တန္ဖုိး

ပိုင္းျခားဆံုးျဖတ္၍ ေခ်းေငြအား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္

ေခ်းေငြရယူသူ၏ ေမွ်ာ္မွန္းေငြပမာဏအတုိင္း မလြဲမေသြရမည္ဟု

မဆုိလုိပဲ ေမွ်ာ္မွန္းေငြ ပမာဏအတုိင္း ေခ်းေငြ ေပးႏိုင္ မေပးႏိုင္ဟူေသာ

အခ်က္မွာ ဘဏ္၌ တာ၀န္ရိွေသာ အက်ိဳးေဆာင္ ေ႔ရွေနႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း

ျဖတ္ေပးမည့္ရာျဖတ္တာ၀န္ရိွသူတုိ႔မွ သတ္မွတ္ပိုင္းျဖတ္ေသာ ေခ်းေငြ

ပမာဏကိုသာ ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 

ဘဏ္ေခ်းေငြ ရယူသူတစ္ဦး ( သို႔မဟုတ္ ) အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ေခ်းေငြ

ရယူရန္အတြက္ အျခားအေထာက္အထား လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား

ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ / အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္

/ မွတ္ပံုတင္ /ေနရပ္လိပ္စာ မ်ား အဓိက လုိအပ္ပါမည္။ အကယ္၍

လုပ္ငန္းပိုင္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းယူလုိလွ်င္ ကုန္သည္လုပ္ငန္း၊

စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း သျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္

လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ထမ္းေဆာင္ထားသည့္အျမတ္ခြန္ ေျပစာမ်ား၊

လုပ္ငန္းအက်ိဳးအျမတ္စာရင္း ၊ လုပ္ငန္းအေထာက္အထား ဓာတ္ပံု

တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြရယူျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေခ်းေငြ ရယူလုိသည့္

ပမာဏ၊ ေငြေခ်းယူထားမည့္ ႏွစ္တုိႏွစ္ရွည္ ကာလ တုိ႔ကိုတင္ျပရမည္။

တင္သြင္းမည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္၊ ေျမ၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္

အျခား မေ႔ရႊေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုိအာမခံပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖုိး

ႏွင့္ ကာလေပါက္ေစ်း ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္

မည့္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။ 

 

မိမိအာမခံထားရိွမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူရင္းစာခ်ဳပ္စာတမ္း

အားလံုး အကယ္၍ အာမခံပစၥည္းသည္ အိမ္ၿခံေျမ မေ႔ရႊေျပာင္းႏိုင္ေသာ

ပစၥည္းဆုိပါက သက္ေသခံေျမပံုရာဇ၀င္၊ ေျမပံုစာရင္းပံုစံ၊ ေျမအခြန္အခ

ေျပစာမ်ား ၊ ေငြေခ်းယူသူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး မွတ္ပံုတင္ႏွင့္အိမ္ေထာင္စု

စာရင္းမိတၱဴမ်ား လုိအပ္ပါမည္။ ယခုအခါ ေျမပံုရာဇ၀င္ ထုတ္ယူျခင္းကိစၥ

မ်ားကို ယခင္ကထက္ ပိုမုိလြယ္ကူျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစပဲ ရက္ပိုင္းအတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္

ေအာင္စီစဥ္ထားရိွထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

ထပ္မံလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေ႔ရွေန၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္

ရာျဖတ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အာမခံပစၥည္းသည္ မီးအာမခံထားရိွထား

ပါက မီးအာမခံစာခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပရပါမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဘဏ္မ်ား၏

၀န္ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွာ က်ယ္ျပန္႔လွၿပီး ဘဏ္စနစ္ကို ပုိမုိခုိင္မာ

က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားလုပ္ငန္း

မ်ားကို ပိုမိုအေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္သကဲ့သုိ႔ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံလူမႈစီးပြား

ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈက႑ကိုလည္း တဘက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ၾကသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွလည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို

ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေခ်းေငြရယူလုပ္ကိုင္ရန္

ယခုလ ပထမပတ္အတြင္း ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ယူႏိုက္တတ္အမရာဘဏ္တုိ႔၏ Trad Finance

Program လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဂ်ာမဏီ

ႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ကို အသံုးခ်၍ တုိးတတ္လာေသာ စက္မႈလက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပမာထား၍လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

သို႔ျဖစ္၍ ဘဏ္မ်ား၌ ေခ်းေငြရယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရိွ တပိုင္တႏိုင္

ကုန္ထုတ္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ရင္းႏွီးမတည္လုိသူမ်ား၊

လူမႈအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအား

အာမခံထားကာဘဏ္စနစ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေငြေၾကးရင္းႏွီးမႈ လုပ္ငန္း

စီးပြားထူေထာင္မႈမ်ားစသျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ အလုပ္လုပ္

ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ

ေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.property.com.mm

 

 

 

 

 

 

 

Facebook comments