(၈) ႏွစ္အရစ္က် စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ ယုဇန တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ

javascript
ယုဇန အိမ္ရာစီမံကိန္း ဟာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ ပဲခူးျမစ္လမ္းနဲ႕ ယုဇနတိုက္ခန္းမ်ား အၾကား ေျမကြက္လပ္နဲ႕ စစ္ေတာင္းအိမ္ရာအေနာက္ဘက္ရွိ ေျမကြက္လပ္ႏွစ္ခုေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာအတြင္း အဲဒီအိမ္ရာကို အပိုင္း(၁) နဲ႕ အပိုင္း(၂) ခဲြၿပီးေဆာက္ေနပါတယ္။

အပိုင္း (၁)

အပိုင္း(၁) ကို ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ကစေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၂၂ ေပ (စတုရန္းေပ ၄၄၀) ပတ္လည္ အခန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းနဲ႕အိမ္သာ မ်ားတစ္ပါတည္းပါရွိပါတယ္။ေျခာက္ခန္းတဲြ ေလးထပ္ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုး၊ ရွစ္ခန္းတဲြ ေလးထပ္အေဆာက္အအံု ၁၈ လံုး၊ စုစုေပါင္း တိုက္အလံုးေရ ၃၀ မွ အခန္းေပါင္း ၈၆၄ ခန္း ထြက္ရွိပါမယ္။ အပိုင္း(၁) ကို ကုမၸဏီ ၁၁ ခုနဲ႕ တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္း (၁) ကေတာ့ အခန္းအပ္ေတာ့မည္ဟု သိရပါသည္။

အပုိင္း(၂)

တည္ေဆာက္ဆဲ အပိုင္း(၂) ကို ၂၀၁၅ မတ္လ က စေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ အကုန္ၿပီးမည္ဟု သိရပါသည္။

အပိုင္း(၂) ကို သီဟိုဠ္လမ္းမေပၚ ေျမဧက ၁၇ ဧက ေပၚတြင္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုနဲ႕ တည္ေဆာက္ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီမ်ားက (ပစၥည္းဖိုးနဲ႕လက္ခ) အၿပီးအစီး စနစ္နဲ႕ တည္ေဆာက္တာျဖစ္ျပီး ေရ၊လွ်ပ္စစ္မီး၊ မိလႅာစနစ္ အပါအ၀င္ ေဆးသုတ္ၿပီးအထိ ၁ စတုရန္းေပကို ၁၇၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက အၿပီးအစီးတာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေျခာက္ခန္းတဲြ ေလးထပ္ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုး မွ တုိက္ခန္း ၂၈၈ ခန္း၊ ရွစ္ခန္းတဲြ ေလးထပ္အေဆာက္အအံု ၂၈ လံုး မွ တိုက္ခန္း ၉၂၄ ခန္း၊ စုစုေပါင္း တိုက္အလံုးေရ ၃၀ မွ အခန္းေပါင္း ၁,၁၅၂ ခန္း ထြက္ရွိပါမယ္။

တိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၄၆၈ စတုရန္းေပ ပတ္လည္အခန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းနဲ႕အိမ္သာ မ်ားတစ္ပါတည္းပါရွိပါတယ္။

အပုိင္း(၃)

ေနာက္ မၾကာခင္ ယုဇန အိမ္ရာစီမံကိန္း အပိုင္း( ၃) အျဖစ္ ေျခာက္ခန္းတဲြ ေလးထပ္ တိုက္အလံုး၄၀ (စုစုေပါင္း ၁၀၀၈ ခန္း) ကိုလည္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟုသိရွိထားပါတယ္။

Pricing

ေရာင္းမည့္အခန္းမ်ား၏ pricing မွာ ေျမညီထပ္ အခန္းမ်ားကို သိန္း ၂၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အေပၚဆုံးထပ္မ်ားကို သိန္း ၁၅၀ ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္ယူနုိင္ကာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ပမာဏကို လစဥ္ ၈ ႏွစ္ အရစ္က် ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္သည့္အခန္းမ်ားကို ငွားမည္ဟု သိရသည္။


Source: Myanmar Times

Facebook comments