၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စိစစ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေ၀ဖန္

javascript

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေနသည့္ 
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို စစ္ေဆး မႈမရွိဘဲ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္
ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုသာ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက စစ္ေဆးေနသည့္ အေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္လ်က္ရွိသည္။

အစုိးရသစ္၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ
စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စစ္ေဆးၿပီး အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမေပၚတြင္ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအၾကား သေဘာ 
တူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသာ ျဖစ္ေနၿပီး၊ အစိုးရ ႏွင့္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းေဆာက္ လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးျခင္း
မရွိသည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိရွိျဖင့္ သာတူညီမွ် စစ္ေဆးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

"သူတို႔ ျပန္လုပ္ခိုင္းေနတဲ့ ၁၂ လံုးထဲမွာ BOT၊ JVတစ္လံုးမွ မပါဘူး။ သြားစစ္တယ္ လုိ႔ေျပာေပမဲ့
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္ရတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ၆၄ လံုးထဲမွာ သူတို႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ၁၂ လံုးက ပုဂၢလိက
ဟာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတဲ့ အဖြဲ႕ထဲမွာ ပါေပမဲ့ အခုျပန္လုပ္ခိုင္းတဲ့ ၁၂ လံုး
ကိုပဲ ေလးဖြဲ႕ခြဲၿပီး သြားစစ္ခိုင္းတယ္။ အခုသူတို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တာဟာလည္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတဲ့ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သေဘာထားတစ္ခု မွ မေမးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုက္ေတြကို
ဟန္ျပ သြားစစ္ေနရတဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္ေနတယ္"ဟု ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာသည္။

ပထမအသုတ္ စစ္ေဆးခဲ႔သည့္ အေဆာက္ အအံု ၆၄ လံုးအနက္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ပုဂၢလိကပိုင္ 
အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးအေပၚ စစ္ေဆး မႈရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ အဆုိပါအေဆာက္
အအံု ၁၂ လံုးကို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ အထပ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေဆာက္လုပ္ေစျခင္း၊ ဒီဇိုင္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ေဆက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"တကယ္တမ္းသာစစ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔က
ဒီ BOT၊ JVေတြက မကိုက္ဆံုးဘဲ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီး ၆၄ လံုးမွာ သိရသေလာက္ကေတာ့ 
၂၅ လံုးက အခုခ်ိန္မွာ အားလံုး အေခ်ာေတာင္ ကုိင္ၿပီးျဖစ္ေနတာရယ္၊ သံုးလံုးက အႏၲရာယ္ရွိ 
အေဆာက္အအံုျဖစ္လို႔ မစစ္ေတာ့ဘူးလို႔ သိရတယ္။ က်န္တဲ့ ၃၆ လံုးပဲစစ္ဖို႔ က်န္ပါ ေတာ့တယ္။ 
ဒီ ၃၆ လံုးမွာလည္း ၂၄ လံုးက အိုးအိမ္၊ စည္ပင္၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အက်ဳိးတူ အေဆာက္အအံုက
၂၄ လံုးရွိတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကေျမမွာေဆာက္တဲ႔ ၁၂ လံုးပဲက်န္ တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔
ေပါင္းေဆာက္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြက အခုေျပာေျပာေနတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ 
တစ္ခုမွ ကိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး"ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္ ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။ 
စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ 
အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုမ်ားပါ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အအံု မ်ားကဲ့သို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပး
ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက အဓိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္ဟု 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္ အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္မႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ
ေျပားေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။

"အခု ပထမအပိုင္းစစ္ေနတဲ့ ၆၄ လံုး ထဲမွာတင္ JV အလံုးေတြလည္း ပါပါတယ္။ ေနာက္ထပ္စစ္မယ့္ 
၁၈၅ လံုးထဲမွာလည္း အိုးအိမ္၊ စည္ပင္၊ တပ္မေတာ္၊ ၀န္ႀကီးဌာန ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီေတြ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဲဠ အေဆာက္အအံုေတြလည္း အမ်ားႀကီး 
ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရနဲ႔ ဖက္စပ္အေဆာက္အအံုအားလံုးကို စစ္ပါတယ္။
ဖယ္ရမယ္ဟာေတြ၊ ျပင္ရမယ့္ အပိုင္းေတြ ေတြ႕လာရင္ ေျမပိုင္ရွင္ ၀န္ႀကီး ဌာနဘက္က တာ၀န္ယူ
လုပ္ေပးရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ စည္းကမ္း ခ်က္အတိုင္း စစ္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
ဘယ္သူ႔ေျမႀကီးျဖစ္လို႔ ခ်န္ထားတယ္ဆိုတာေတာ့မရွိဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ အညီျဖစ္ေပၚေစရန္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည့္ 
အေဆာက္အအံုမ်ားကို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း သံုးခ်က္ျဖစ္သည့္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစေရး မိမိတို႔၏စရိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ အမွန္တကယ္ လံုေလာက္ျပည့္စံုသည့္ ကားပါကင္
ဒီဇိုင္း မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္၊ စတီးလ္ (Steel Structure) အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ပါက 
တစ္နာရီအထိ မီးေလာင္မႈဒဏ္ ခံႏိုင္ေစ ရမည့္ စနစ္အတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ဟူသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဌာန၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမမ်ားေပၚ တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ 
အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာက္ လုပ္ရာတြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ အခန္းမ်ားကို အခ်ဳိးက် တစ္၀က္စီရယူ
သည့္စနစ္၊ သို႔မဟုတ္ ေျမေနရာစိုက္ထုတ္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အခန္းစုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
ရယူသည့္ စနစ္၊ ႏွစ္ရွည္စနစ္ျဖင့္ ေျမေနရာသီးသန္႔ ငွားရမ္းခေပးေဆာင္သည့္ စနစ္သံုးမ်ဳိးျဖင့္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္း စည္းမ်ဥ္းေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ မရွိေသးေတာ့
စည္ပင္ဘက္ကလည္း ရွိတဲ့စည္းမ်ဥ္း ေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အခုမွ အဲဒီ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ 
ကိုင္စစ္ေတာ့ ျပႆနာတက္ ကုန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စီမံကိန္းဆို တင္ဒါ ေခၚတဲ့ ၃၃ ဖြဲ႕ၿပိဳင္ၿပီးမွ ရတာ။
ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကလည္း အရမ္းကာေရာ ခြင့္ျပဳခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး" ဟု
ကန္ရိပ္သာစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အက်ဳိးတူ 
ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေနသည့္ Asia Myanmar Consortium Development မွ ဒါ႐ိုက္တာ
ဦးၿငိမ္းေအာင္က ေျပာသည္။


Source: The Myanmar Times

Facebook comments