လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ရပ္/ေက်းအဆင့္အထိ ဖဲြ႕စည္း

javascript
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကုိ ယခုလလယ္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စည္ပင္စေသာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးက အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနဦးစီးအရာရွိက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အဖဲြ႕၀င္စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ေအာင္လံတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘လယ္ယာေျမကိစၥေတြ အတြက္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ေကာ္မတီ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိအက်ေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဖဲြ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေတြ အဆင့္အထိ ေရြးခ်ယ္စာရင္းျပဳစုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီကိုမူ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဥကၠ႒၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕၀င္၊ ရပ္ေက်းစာေရး၊ ေျမစာရင္းဌာနရပ္/ေက်းတာ၀န္ခံႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးႏွင့္ သ/မ အသင္းစေသာ ရပ္ေက်းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔ပါ၀င္ ဖဲြ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနထက္၀င္းက ဆုိသည္။

ေနာက္ဆုံးဖဲြ႕စည္းေပးရမည့္ရက္ အတိအက်ကို မသိရွိရေသာ္လည္း ယခုလအတြင္း ရပ္ေက်းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ စာရင္းမ်ား ျပဳစုၿပီးစီးပါက သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ တုိင္း၊ ဗဟုိအဆင့္ဆင့္သို႔ ထပ္မံတင္ျပရမည္ဟု ဆုိသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဒုတိယသမၼတကဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း ဖဲဲြ႕စည္းထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments