ဖုန္ကန္ရာဇီေဘးမဲ့ေတာဧရိယာကို ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ေနရာသတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆုိ

javascript

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုေဒသရွိ ခါကာဘိုရာဇီအ မ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အပါအ၀င္ ဖုန္ကန္ရာဇီေဘးမဲ့ေတာဧရိယာကို တုိးခ်ဲ႕ကာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ခါကာဘိုရာဇီအ မ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၏ တာ၀န္ခံ ဦးေအာင္ေမာင္းက ေျပာၾကား သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ သား ငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕(WCS) တို႔သည္ ယင္းေဒသမ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္ မွတ္ႏုိင္ေရး ယူနက္စကိုရွိ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မ တီႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေန ၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တိုးခ်ဲ႕ဧရိယာတြင္ ဖုန္ကန္ရာဇီေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ထီခႀကိဳးပင္ကာကြယ္ေတာတို႔ ပါ၀င္ရာ စုစုေပါင္းဧရိယာ ၁,၈၃၂,၀၈၄ ဧကက်ယ္၀န္းၿပီး ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕ နယ္ ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ ပူတာအို ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာငါးရြာႏွင့္ မခ်မ္း ေဘာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ပါ ၀င္ေနသည္။

ပူတာအုိေဒသခံအမ်ားစု သည္ အမဲလုိက္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္း၊ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဖက္ ၀င္ေဆးဥ၊ ေဆးျမစ္မ်ား ရွာေဖြ ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အဓိကလုပ္ကိုင္စား ေသာက္ေနၾကသည္။

ယခုအခါ ခါကာဘိုရာဇီအ မ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဧရိယာတစ္ ၀ုိက္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း ၀င္ေရး ေဆာင္ရြက္ေန၍ ယင္းဧရိယာအတြင္း   က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း၊  ေခ်ာင္း၊ေျမာင္းမ်ားအတြင္း ငါးဖမ္းျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္း၊ ေတာင္ယာခုတ္ ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား  ထုတ္ယူျခင္းစသည္ျဖင့္  ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား၍ ေဒသခံမ်ားအတြက္မူ အခက္အခဲရွိ လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ကို ၁၉၉၆ တြင္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၉၉၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္၌ ခါ ကာဘိုရာဇီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ လာသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္ မွတ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသဟူ သည္ ကမၻာေပၚရွိ ယဥ္ေက်းမႈအ ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀အ ရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ သဘာ၀ေရာေႏွာ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း တည္ရွိေနသည့္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ ၿပီး ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ တည္တံ့ေနေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ၂၀၀၁ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသ ေပါင္း ၆၉၀ ရွိသည္။


Source : http://www.7daydaily.com/

Facebook comments