ရန္ကုန္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြက္ ထိပ္တန္း ေဟာကိန္း (၁၀) ခု

javascript
ရန္ကုန္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းသည္ ၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ တြင္ျဖစ္ခဲ့သလိုအျမင့္ဆုံးသို႔ ေရာက္လာလိမ့္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက သံသယရွိေနၾကေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရမူ ထိုသို႔ျဖစ္ လာရန္ ေကာင္းစြာေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္၏။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ ခဲ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွစ၍ ရန္ကုန္အိမ္ ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေျခအေနကို ေကာ္လီယာ အင္တာေနရွင္နယ္ ျမန္မာက ေဟာကိန္းမ်ား ထုတ္ထား ပါသည္။ 

”အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တာေတြက ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမေစ်း ကြက္ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးသမိုင္း စာမ်က္ႏွာမွာ က႑အသစ္ျဖစ္လာေစဖို႔ တြန္းအားေတြေပးေနတယ္” ဟု ေကာ္လီယာျမန္မာမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ အန္သိုနီ ပီကြန္က ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလက အစီရင္ခံစာတြင္ ဆိုထားသည္။ယခု ႏွစ္ဝက္အထိ အေျခအေနမ်ား ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္ႏိုးထလာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေရွ႕ေရးကို ခန္႔မွန္းႏိုင္၏။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္သည္ စြဲမက္စဖြယ္ဆက္ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ထဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ျခင္းကျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားအတြက္ စိတ္ အားထက္သန္ဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အတြက္ ေဒသခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားကလည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအၾကား ဝယ္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် မႈမ်ား ပိုမိုလာၿပီး ႏိုင္ငံေရးပိုမိုတည္ ၿငိမ္လာမည္ဟု ယူဆၾကသည္။

၂။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ဥပေဒကလည္း ေစ်းကြက္ကို ေသြးပူႏိုး ၾကားလာေစလိမ့္မည္

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖေလွ်ာ့ မႈမ်ားေပးထားသည့္ ယင္းဥပေဒက ေစ်းကြက္ကို ႏႈိးဆြႏိုးထလာေစ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခန္းခ်င္း ေရာင္း ဝယ္မႈ၊ ႐ုံးခန္းဖြင့္ရန္အတြက္ ဝယ္ယူမႈႏွင့္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ဝယ္ယူမႈတို႔ ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္၏။

၃။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ႏွစ္ျဖစ္ လာလိမ့္မည္

ရန္ကင္းသည္ စီးပြားေရး ေဒသတစ္ခုျဖစ္လာမည့္ အလား အလာ ခိုင္မာစြာရွိေနသည္။ လက္ ရွိ အေျခအေနအရမူ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၄ဝ မွ်တန္ေသာ ျမန္မာစင္တာသည္ ရန္ကင္း၏ အဓိက အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေနသည္။ ၂ဝ၁၈ သို႔ေရာက္လွ်င္မူ ရန္ကင္းအတြက္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာ အသစ္မ်ားတိုးပြားလာလိမ့္မည္။

၄။ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားဆီသို႔ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားဆက္လက္ဝင္ေရာက္ လာၾက လိမ့္မည္

ရန္ကုန္၏ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္သည္ ျပည္ပေစ်း ကြက္တြင္ အေတာ္ေလးစိတ္ဝင္ စားမႈရွိၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာ ထုတ္လုပ္ေရးနယ္ပယ္ဝယ္ ပိုထင္ရွားသည္။ ဂ်ပန္က ဇုန္ဘီ တြင္ ဟက္တာ ၅၅ဝ မွ် ရယူ ထားၿပီး ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လည္ပတ္ေတာ့မည္ျဖစ္၏။

၅။ ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖုံးေဒသမ်ား ဝယ္ ေနထိုင္သူပိုမ်ားလာလိမ့္မည္

ရန္ကုန္ ဆင္ေျခဖုံးေဒသမ်ား ရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမို အဝယ္လိုက္လာလိမ့္မည္

၆။ နီးနီးမဟုတ္ရင္ ေဝးေဝး…

႐ုံးပိတ္ရက္ခရီး ေစ်းကြက္လည္း ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခရီးသြားတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပတြင္ အပန္းေျဖမည့္အစား ငပလီ၊ ေငြေဆာင္အစရွိသည့္ ေဒသမ်ား သို႔ ပိုမိုသြားလာၾကလိမ့္မည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ျပည္ပခရီးသြား ဦးေရ ၄ သန္းမွ်ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ဝယ္ ၆ သန္းအထိတိုးတက္လာမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

၇။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိေနလိမ့္မည္

ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈမ်ား ႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ရန္ကုန္ဝယ္ အထပ္နိမ့္အေဆာက္အအုံတို႔သာ ရွိေနခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလည္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ နယ္ေျမကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဝယ္ အျမင့္ဆုံးအေဆာက္ အအံုျဖစ္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ရပ္နားျခင္းခံလိုက္ရသည္။

၈။ ဝန္ေဆာင္မႈပါရွိေသာ လူေန တိုက္ခန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေကာင္းအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဦးမည္
လက္လီေစ်းကြက္ဝယ္ ဝန္ေဆာင္မႈပါရွိေသာ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား လုပ္ငန္းမွာ ဆက္လက္၍ ေကာင္းမြန္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

၉။ ႐ုံးခန္းေနရာအတြက္ အၿပိဳင္ အဆိုင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားရွိလာမည္
ယခုႏွစ္တြင္ ႐ုံးခန္းေနရာပိုလွ်ံမႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ရွင္မ်ားက ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္ေပးလာ လိမ့္မည္။

၁ဝ။ အိမ္ၿခံေျမတို႔ကို ေရႊကဲ့သို႔ ဝယ္ယူျခင္းေလ်ာ့နည္း လာလိမ့္မည္

ေႏွးေကြးေသာ အကူးအေျပာင္း ကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၆ တြင္မူအိမ္ၿခံေျမမ်ားသည္ ေငြေပၚလြယ္ ေသာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ဝယ္သူမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ”အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဟာ ေရႊေစ်းကြက္ႏွင့္မတူပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံတ ကာေစ်းႏႈန္းေတြႏွင့္ ဆက္သြယ္ မႈမရွိတာေၾကာင့္ပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

Source : Popular News

Facebook comments