ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚရွိ Landmark Development စီမံကိန္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ

javascript
First Myanmar Investment Co.,Ltd (FMI) သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း အမွတ္ ၃၇၂/၃၈၀ ေနရာရွိ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Yoma Strategic Investments Ltd (YSIL)၊ Mitsubishi Corporation၊ Mitsubishi Co.,Ltd၊ International Finance Corporation (IFC) တုိ႔ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ FMI က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒုိမီနီယံ အေဆာက္အအံု တစ္လုံး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး ဟုိတယ္တစ္လံုး၊ Serviced Apartment မ်ား၊ Grade A အဆင့္ရွိ ႐ုံးခန္း တာ၀ါမ်ားႏွင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယခု ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါ လုပ္ငန္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ၿပီး ျမန္မာ့မီးရထား ႐ုံးခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္မြမ္းမံသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ အဆုိပါ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းကုိ သီးျခားဖက္စပ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစုရွယ္ယာရွင္စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရန္ လုိအပ္ၿပီး အဓိက စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Meeyahta Development Ltd (MDL) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိရန္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အေနျဖင့္ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ ဘတ္ဂ်က္၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရွယ္ယာထည့္၀င္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အၿပီးသတ္ သေဘာတူရန္ လုိအပ္သည္။

အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ FMI က ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ YSIL က ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Mitsubishi Corporation ႏွင့္ Mitsubishi Estate Co., Ltd က ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၊ IFC က ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္က ငါးရာခုိင္ႏႈန္း အစုရွယ္ယာမ်ားထည့္ ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။

FMI ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး MDL မွ လုိအပ္သည့္ ဌာနဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္ပါကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္ မတုိင္မီ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစုရွယ္ယာမ်ား ထည့္၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါက အဆုိပါစာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း FMI က အသိေပး ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပမာဏကုိ ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ား ဘက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း Mitsubishi Corporation ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ တန္ဖုိးရွိၿပီး Mitsubishi က ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

Source: 7DayDaily

Facebook comments