ျပည္သူ႔အတြက္ တန္ဖိုးနည္းယုဇနအထပ္ျမင့္အိမ္ရာအပိုင္း(၂) တည္ေဆာက္လ်က္ရွိ

javascript
ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လူဦးေရ တိုးပြားလာသည့္ အတြက္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စီစဥ္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ တို႔ကို တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေတာင္းရိပ္မြန္ (၉၂)ရပ္ကြက္ သီဟိုဠ္လမ္းမေဘးဝဲယာ တစ္ေလွ်ာက္ ေျမကြက္လပ္လြတ္ေပၚ၌ စီမံကိန္းဧရိယာ ၁၇ ဧကေပၚတြင္ တန္ဖိုးနည္း ယုဇနအထပ္ျမင့္အိမ္ရာ အပိုင္း(၂) ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လက စတင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ေျခာက္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတိုက္ခန္း၌ ၄၆၈ စတုရန္းေပ အက်ယ္ရွိ အခန္းေပါင္း ၂၈၈ ခန္း၊ အေဆာက္အအံု ၁၂လံုးႏွင့္ ရွစ္ခန္းတြဲ ေလးထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတိုက္ခန္း၌ ၄၈၄ စတုရန္းေပ၊ ၅၂၂ စတုရန္းေပ အက်ယ္ အခန္းေပါင္း ၅၇၆ ခန္းရွိ အေဆာက္အအံု ၁၈ လံုးတို႔ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ေဒၚသဲဆုၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။ ျပည္သူ႔အတြက္ တန္ဖိုးနည္းယုဇနအထပ္ျမင့္ အိမ္ရာ အပိုင္း(၂)စီမံကိန္း၏ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၃ဝ ၊ အခန္းေပါင္း ၁၁၅၂ ခန္း ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အကုန္ အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ သတ္မွတ္လ်ာထားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments