သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) တြင္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီး၍ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ပါက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေလးေသာင္းခန္႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္

javascript
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) တြင္ စက္႐ုံမ်ား အလုံးစုံ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးကာ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ပါက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေလးေသာင္းခန္႔ ဖန္တီး ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar-Japan Thilawa Development limited မွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အပိုင္း(က)တြင္ Infrastructure ပုိင္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမွာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ က်န္သည့္ စက္႐ုံမ်ား၏ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အလုံးစုံ ၿပီးစီးပါကအလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း
ေလးေသာင္းနီးပါး ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္က သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ ဇုန္ (က) တစ္ခုလုံးက တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးပါၿပီ။ ၿပီးတယ္ ဆုိတာက developer အေနနဲ႔ Infrastructure ပိုင္းမွာ ၿပီးစီးတာေပါ့။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ေဆာက္တာကေတာ့ သူတို႔အပိုင္းေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ အခ်ိန္ထပ္ေပးရတယ္။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္တာက တစ္နွစ္၊ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ေတာ့ ၾကာတတ္ပါတယ္။ အားလုံး စက္႐ုံေတြအကုန္ အျပည့္ ၿပီးစီးၿပီး စက္႐ုံေတြပါ လုပ္ငန္းစလည္ပတ္ရင္အလုပ္အကုိင္ေပါင္း
ေလးေသာင္းေလာက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု Myanmar-Japan Thilawa Development limited မွ officer and general manager ဦးျမင့္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(က)တြင္ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးထားၿပီးျဖစ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ တည္ေဆာက္ဆဲ ကာလမ်ားပါ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၄ ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လက္ခံရရွိထားၿပီး ျဖစ္ကာ ျပည္ပသို႔ တင္ပုိ႔သည့္ ထုတ္ကုန္ အခ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ကာ Free zone, Promotion zone အျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ငါးနွစ္မွ စတင္ကာ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ နယ္နိမိတ္ တုိင္းတာ ၿပီးစီးမႈ အမွတ္ေပါင္း ၁၇၉ ခုျဖစ္သည့္ နယ္ေျမ ဧရိယာ စတုရန္း ကီလုိမီတာအားျဖင့္ ၂၃ ဒသမ ၄၂၂၁ (ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း အားျဖင့္ ၅၇၈၇ ဒသမ ၇၁၈ ဧက) ကုိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စား သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေကာ္မတီမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited မွ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ MMST ကုမၸဏီမွ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ အစိုးရ ကိုယ္စား ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေ အဂ်င္စီက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ျမန္မာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ဂ်ပန္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments