ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာေျမငွားဂရမ္ (Lease) ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ေျမတိုင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

javascript

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကိုးေတာင့္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ေရလယ္ ကြ်န္း ေက်းရြာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္ ေက်းရြာေျမငွားဂရမ္ (Lease) ထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား က ေက်းရြာေျမတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာေျမငွားဂရမ္ (Lease) ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ေက်းရြာေျမ တိုင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႕ မြန္းလြဲပိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးနိုင္ေအးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္၀င္းလတ္၊ကိုးေတာင့္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦေအာင္မင္းစိန္တို႕လိုက္ပါ၍ ေက်းရြာ ေျမငွားဂရမ္ (Lease) ထုတ္ေပးနိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေက်းရြာ ေျမငွားဂရမ္(Lease)ထုတ္ေပးနိုင္ေရးပတ္သက္၍ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သတ္မွတ္ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေရလယ္ ကြ်န္းေက်းရြာ တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၂၃ အိမ္ေထာင္စုရွိၿပီး ေက်းရြာ ေျမငွား ဂရမ္(Lease) ရရွိပါက မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနအိမ္ အေထာက္အထား ခိုင္မာစြာရ ရွိမည္ရွိမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႕ စီပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments