ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္လို

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ကြ်မ္းက်င္  ပညာရွင္မ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳေနသည့္   ျပည္တြင္း   ျပည္ပေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သို႔ လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း   ေကာင္စီ၏ အရာရွိ တစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ေျပာသည္။ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေန သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္   ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံ ျခားသားအင္ဂ်င္ နီယာမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအထိပါ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔   ေခၚယူငွားရမ္း အသံုးျပဳေန ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ကိုင္မႈအေရ အတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ စာရင္းမ်ား အေသးစိတ္သိရွိႏုိင္ရန္လိုအပ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားငွားရမ္း ေခၚယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အျမန္ဆံုး  အေၾကာင္းၾကားစာပို႔သြားမည္ဟုဆိုသည္။"ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြကို မွတ္ပံုတင္လာသြင္းေပးဖို႔ ေကာင္စီဘက္က ခြင့္ျပဳမွ  လုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာလည္း နည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒေတြမွာ အတိအလင္း ပါထားၿပီးပါၿပီ။  သူတို႔က ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ကြ်မ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔ပဲ လက္တြဲလုပ္ရပါမယ္။ မၾကာခင္လည္း ကုမၸဏီေတြကို စာပို႔ဖို႔ လုပ္ ထားၿပီးပါၿပီ။ အခု ဆိုက္ေတြထဲမွာလည္း ျပည္ပက လာလုပ္ေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ေနရလို႔ပါ"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ   ေကာင္စီ၏ မွတ္ပံုတင္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္ မတီက အဆင့္ဆင့္စိစစ္ကာ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္၊ လိုင္စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အျဖစ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပမွ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကိုမူ ႀကီးၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မရွိေသး သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီတြင္ မျဖစ္မေန လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း ေပးသြင္းရန္ တိုက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က   ေျပာသည္။ "ေလာေလာဆယ္ လာၿပီး စာရင္သြင္း ထားတာ သံုးေယာက္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။  ကုမၸဏီေတြကို စာပို႔ထားၿပီးလို႔မွ မွတ္ပံုတင္ မတင္ၾကဘူးဆိုရင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔  အေရးယူမွာပါ။ ဆိုက္ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔က ဆင္းစစ္ေနေတာ့ မွတ္ပံုတင္မရွိဘဲ လုပ္ေနရင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိုက္အင္ဂ်င္နီယာ ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ သူေတြကို အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ ႏွင့္အညီ အေရးယူ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒအရ  အေဆာက္ အအံုေဆာက္လုပ္သူ မ်ားမွာ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္သည္။ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၃၇ အရ ေကာင္စီ၏ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိ မွသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး တရား၀င္ လက္မွတ္မရွိဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါက ပုဒ္မ ၄၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အေရးယူျခင္းခံရ မည္ျဖစ္သည္။စာမ်က္ႏွာ ၂၄ မွ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ကြ်မ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေကာင္စီဘက္မွ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေနသလို ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို လည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမွာ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ မည့္ ျပည္တြင္း အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ကိုင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ (PE) ႏွင့္  မွတ္ပံုတင္ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္ (RSE) အဆင့္ထိ   ေရာက္ရွိရန္ အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆး မႈမ်ားရွိၿပီး ယေန႔ထိ PE လက္မွတ္ရရွိထားသူေပါင္း ၄၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ (RSE) လက္မွတ္ရရွိထားသူေပါင္း  ၅၈၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထိ ရွိလာေၾကာင္း ေကာင္စီစာရင္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။"ႏိုင္ငံျခားက လူေတြ ဆိုက္ေတြထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရင္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီကို ဆက္သြယ္ဖို႔လိုတယ္။  အရည္အခ်င္းစစ္မွန္ မႈရွိမရွိ၊ တကယ္တတ္ ကြ်မ္းမႈရွိမရွိ၊ အေတြ႕ အၾကံဳ မွန္မမွန္ကို ေကာင္စီက  စိစစ္ၿပီးမွ သာလွ်င္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္။ သူတို႔၀င္လာ တာေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းတူတဲ့   ျပည္တြင္းက အင္ဂ်င္နီယာေတြလည္း အနည္းနဲ႔ အမ်ား ဆိုသလို အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္။ အစ္ကိုတို႔ ကေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက စာပို႔တာ နဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ခိုင္းမွာ ျဖစ္တယ္" ဟု Pattko  Global Development Con- struction ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္လိႈင္က   ေျပာသည္။ေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေပး သြင္းထားမႈမွာ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ စုစုေပါင္း သံုးဦး သာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။   ႏိုင္ငံျခားသားပညာ ရွင္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွစ္စဥ္ေကာက္ခံရန္သတ္မွတ္ ထားသည္။

 

Source : Myanmar Times

Facebook comments