ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

javascript
တန္႔ဆည္ျမိဳ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အတြင္း ေက်းရြာေျမငွား ဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဇြန္လတတိယပတ္က ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ထူးႏွင့္ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသီဟံစိုးတို႔ ဦးေဆာင္ ေသာ ျမိဳ႔နယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ခေပါင္းၾကိဳင္ေက်းရြာအုပ္စု တနယ္ေက်းရြာအား ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

တနယ္ေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ ၇၈ အိမ္ရွိျပီး ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္္ေရးအတြက္ ေက်းရြာနယ္နိမိတ္ ေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူျခင္း၊ ကြက္စိပ္/ ကြက္က်ဲ တုိင္းတာျခင္းမ်ား၊ ဂရန္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစိစစ္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးေနျပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments