အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြ႔ံၿဖိဳးရွင္သန္ေစလုိ

javascript

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ဖြ႔ံၿဖိဳးရွင္သန္ေစလုိ

 

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသအစိုးရတုိ႔မွ ၿမိဳ႔ျပႏွင့္ နယ္ေဒသမ်ား၌ 

ျပည္သူတုိ႔အတြက္ အဓိကေနထိုင္ေရးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား

အလံုအေလာက္ အျပည့္အစံုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ား အမ်ား

အျပား ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တုိးပြားလာေနသည့္ လူဦးေရႏွင့္ 

အိမ္ရာတုိက္ခန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ငွားလုိျခင္း၊ ေရာင္းလုိ ၀ယ္လုိျခင္းမ်ားႏွင့္ 

အိမ္ရွင္ အိမ္ငွားႏွင့္အက်ိဳးေဆာင္ပြဲစားမ်ား ဆက္စပ္လည္ပတ္ေနမႈအေျခအေနမွာ 

အိမ္ၿခံေျမ နယ္ပယ္အတြင္း၌ ဆက္လက္က်ယ္ျပန္႔ေနဦးမည့္အေျခခံလူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ 

က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။

 

အထူးသျဖင့္ လူေနမ်ားျပားေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ရာအခန္းလုိအပ္ခ်က္ဟူသည္

ရံုးခန္းေနရာ၊ ေနထိုင္ရန္ေနရာ၊ အေဆာင္ငွားရန္၊ ေငြပိုေငြလွ်ံရိွ၍ ၀ယ္ယူ ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံရန္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ စေသာအေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ေရာင္း၀ယ္ငွားရမ္းမႈမ်ားမွာ ရိွေနမည္သာျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႔ျပေန ျပည္သူတုိ႔ အေနျဖင့္ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာမွ ယေန႔ထိတုိင္ အရပ္အက်ိဳးေဆာင္

ပြဲစားမ်ားအေပၚ မွီခုိအားထားေနမႈမွာလည္း တြင္က်ယ္စြာေတြ႔ျမင္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္၍ သမာသမတ္က်က် လုပ္ကိုင္ၾကေသာ အရပ္အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ရိွၾကသလုိ 

စည္းစနစ္မရိွပဲ အဆင္ေျပသလုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အရပ္ပြဲစားမ်ား

ေၾကာင့္လည္း အျခား မလုိလားအပ္ေသာ အေျခအေန ျပႆ နာမ်ားကိုလည္း

အိမ္ငွားသူတုိ႔ႏွင့္အတူ စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာအက်ိဳးေဆာင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔စြန္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း က်ပ္သံုးေလးေသာင္း၀န္းက်င္မွတစ္သိန္းခန္႔

အထိ အိမ္ခန္း အငွားမ်ားကို အရပ္ပြဲစားမ်ားႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ငွားရမ္းၾကသည္ကို

အေတြ႔ရမ်ားၿပီး အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အခန္းက႑မွာမူ က်ပ္

ရွစ္ေသာင္းခန္႔မွစ၍ သိန္းရာေက်ာ္အထိရိွေသာ အေရာင္းအငွားေစ်းကြက္အတြက္ 

၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားကို ေတြ႔ရိွရသည္။ အရပ္အက်ိဳးေဆာင္ပြဲစားမ်ားအေနျဖင့္ 

မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာရပ္ကြက္ႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္တစ္ေလွ်ာက္ အေရာင္းအငွားမ်ားအား 

ေလ့လာမွတ္သားၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႔လည္း ပြဲစား

အဆင့္ဆင့္ အခ်ိတ္အဆက္ျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ

ေပးေလ့ရိွၾကသည္။

အခ်ိဳ႔ေသာ အရပ္အက်ိဳးေဆာင္ပြဲစားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ရွင္အေပၚ၌ ပြဲညႊန္႔ခူးျခင္း၊

အိမ္ငွားမ်ားအေပၚ၌လည္း အိမ္၏ေရမီးကိစၥ ေနေရးထုိင္ေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔

သည္ဟု ၾကိဳတင္စည္းရံုးေျပာဆုိတတ္ေသာ္လည္း အိမ္ငွားမ်ားအား အိမ္ေပၚတင္

ၿပီးပါက မူလေျပာဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပဲျဖစ္ေနသည္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားမွာလည္း

ငွားရမ္းသည့္ အိမ္အခန္း၏ လုိအပ္ခ်က္ကိစၥအ၀၀ကို ျပန္လွည့္မၾကည့္ေတာ့ျခင္းမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွၾကသည္။  

 

အိမ္ရွင္မွ အမွန္တကယ္ ငွားလုိသည့္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမုိတင္၍ အငွားရွာသည့္

ပြဲစားအက်ိဳးေဆာင္မ်ား ငွားလုိသည့္ အိမ္အငွားေစ်းႏႈန္း ပိုမို ဆုိျခင္းေၾကာင့္

အခ်ိဳၿမိဳ႔နယ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အငွားေစ်းမ်ား မွာ အိမ္ငွားတုိ႔အတြက္ အဆင္မေျပ

လွေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနၾကေလသည္။ အိမ္ငွားတုိ႔အေနျဖင့္လည္း

အခ်ိဳ႔ ပြဲစားတုိ႔က အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ စည္း၀ါးတုိက္၍ အိမ္ငွားခ တုိးေစျခင္း၊ ပြဲခ ထပ္မံ 

ရယူလုိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ငွားတုိ႔ ပိုမို၀န္ပိၾကရသည့္ အျဖစ္မ်ားလည္း ရိွၾကၿပီး  

အိမ္ခန္းငွားခမ်ားမွာလည္း၊အခ်ိဳ႔ၿမိဳ႔နယ္ရပ္ကြက္မ်ား၌ အိမ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ အနည္း

အမ်ားအေပၚ မူတည္၍ရိွသင့္သည္ထက္ ပိုမုိေစ်းႏႈန္းမ်ားျပားေနၾကျခင္းမ်ား

ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤသည္မွာအရပ္ပြဲစားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိမ္ငွားတုိ႔၏ ျဖစ္ေလ့

ျဖစ္ထ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။

 

အမည္ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာ အထိခုိက္မခံေသာ အက်ိဳးေဆာင္အလုပ္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ

ေနထုိင္ရပ္တည္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ အရပ္ပြဲစားမ်ားရိွေသာ္လည္း အမ်ားစုအေနျဖင့္မူ  

စည္းေစာင့္ျခင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ မွ်တစြာ မေတြးေသာ အရပ္ပြဲစားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

အတြက္ အိမ္ရွင္ အိမ္ငွားႏွင့္ အရပ္ပြဲစားမ်ား ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ သံသရာရွည္ေန

ေသးသ၍ ထိုသုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား  ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္။ စည္းေဘာင္ကိစၥႏွင့္

စပ္လ်င္း၍ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္ခကို အျခားအက်ိဳး

ေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားသူငါနားလည္သတ္မွတ္ေစ်းထက္ ေလ်ာ့ယူျခင္း

မွာလည္း အမွန္တကယ္ၾကည့္လွ်င္ အိမ္ငွားသူတုိ႔ အတြက္ ပိုအဆင္ေျပႏိုင္သည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရေသာ္လည္း အျခားအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား၏

အက်ိဳးစီးပြားအား တနည္းတဖံုထိခုိက္ေစသည့္အတြက္ စံတစ္ခု သတ္မွတ္နားလည္

ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖုိးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ၍ မလုပ္ေဆာင္သင့္ပဲ

တူညီေသာ မူေဘာင္အတြင္း ကိုယ္စီကိုယ္ငေစာင့္စည္းရမည့္ စည္းထားသင့္ေၾကာင္း

ယူဆမိပါသည္။ တဘက္တြင္လည္း အိမ္ရွင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိမ္ၿခံေျမ

အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႔အိမ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရာင္းအပ္ႏွံထားသည့္

၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္အခါ

၀န္ေဆာင္ခကို သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ေပးေဆာင္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ေသာ

အိမ္ရွင္မ်ားမွာ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီႏွင့္ ပထမအဆင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္၍

အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းစကား ေျပာဆုိၿပီးပါမွ အေရာင္းအ၀ယ္ မျဖစ္ပဲ ထုိေနာက္ကာလ

ရက္ပိုင္းလပိုင္းျခားကာ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမပါပဲ မူလ အေရာင္းအ၀ယ္ညိွႏိႈင္း

ခဲ့သူႏွင့္ပင္ သြယ္၀ုိက္ဆက္စပ္၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး

၀န္ေဆာင္ခ ေရွာင္ရွားတတ္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွၾကေလသည္။

 

ျမန္မာျပည္တြင္ ဤသုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒမရိွေသးျခင္းကို

ထုိသုိ႔ေသာ လွည့္ပတ္ေရွာင္ကြင္းစရာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏

ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ တည္မီွျဖစ္ေပၚလ်က္

ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။


ယခုအခါ အရပ္ပြဲစားမ်ားသာမက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းလုိင္စင္မရိွပဲ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ေနၾကေသာ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ တရားမ၀င္  အိမ္ၿခံေျမ

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုပါ ပိုမုိအေတြ႔ရမ်ားလာေနသည့္

အတြက္ ထုိကိစၥမ်ားကို အေရးယူတိုင္တန္းရန္ စီစဥ္ေနၾကရသည့္ အေျခအေနမ်ား

ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွေနေလသည္။


အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ခုိင္မာေသာ အိမ္ၿခံေျမဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ

ျပ႒ာန္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေနၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ားႏွင့္

အညီအက်ိဳးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မည့္ အိမ္ၿခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း

လုိင္စင္မ်ားသတ္သတ္မွတ္မွတ္ ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ သင္တန္းဌာနမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္

အမ်ားျပည္သူမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအား စနစ္တက်

သင္ၾကားေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္

မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္၍ လုပ္ငန္းလိုင္စဥ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္

ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈဆုိင္ရာ ႏွံ႔စပ္ကြ်မ္းက်င္သူ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႈႏိုင္း၍ အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို

ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ  

သံုးသပ္ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။


Property Media Team

www.property.com.mm

 

Facebook comments