ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ကာလအတြင္း သထံုတြင္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

javascript


မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ဘိုေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေခ်ာင္း၀ ေက်းရြာ တြင္ ေက်း ရြာေန ျပည္သူမ်ား ခိုင္မာသည့္ တရား၀င္ အေထာက္အထား ေျမငွားဂရန္ ရရွိၿပီး စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစေရး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာ ေျမငွား ဂရန္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊ နံနက္က သထံုခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ သထံုခရိုင္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေတဇာေအာင္က ေက်းရြာအတြင္း ကြက္စိပ္၊ ကြက္က်ဲ တိုင္းတာေနမႈ မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာ အတြင္း ရြာအ၀င္လမ္းမႀကီးမ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ားကို ၀င္လမ္းထြက္လမ္း အဆင္ေျပေစရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း တေျပးညီ တိုင္းတာႏိုင္ေစေရး အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးၿပီး သထံုခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားက သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း အၿပီးသတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။


ေနာင္ဘိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ေခ်ာင္း၀ေက်းရြာသည္ ေျမဧရိယာ ၂၁.၁၂ ဧက အက်ယ္ အ၀န္းရွိၿပီး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေျခ ၅၀၊ အိမ္ေထာင္စု ၆၈ စုအား ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments