ေျမငွါးဂရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ေပး

javascript

ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ဘဲေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ားအား ေက်းရြာေျမငွါးဂရန္ ရ႐ွိေစႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို ဇြန္ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေက်းရြာေျမငွါးဂရန္ ရ႐ွိေစႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထက္ေအာင္ၿဖိဳး ဦးေဆာင္ၿပီး လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသန္းရွိန္နွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်းရြာေန ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံကာ ေက်းရြာေျမငွါးဂရန္ ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေျမငွါးဂရန္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား၊ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေျမငွါးဂရန္ ရ႐ွိလာပါက ေက်းရြာေန ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ခံစားရမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားေပးၿပီး ဘဲေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု႐ွိ ေျမငွါးဂရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အိမ္ေျခ ၈၀ အနက္မွ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ ျပည့္စုံေသာ အိမ္ေျခ ၅၁ စုအား ေက်းရြာေျမငွါးဂရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနနွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမိ်ဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ေပါင္းစပ္ ကာ အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္းရွိ အသက္ ဆယ္နွစ္နွင့္ အထက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား မျပဳလုပ္ ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာ႐ွိ ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိရာ ျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးနွင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက ၾကည္႕ရႈအားေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments