ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အရ ေျမငွားဂရန္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

javascript

ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အရ ေျမငွားဂရန္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္ႏွင့္ အမွတ္ ၉ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ကြင္းဆင္းေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ၾကားအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္တြင္ ေျမငွားဂရန္ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၉၃ ဦး၊ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္တြင္ ေျမငွားဂရမ္ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၁၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂ဝ၉ ဦး ျဖစ္ၿပီး ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား စိစစ္ျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားေျမမ်ား လမ္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္လြတ္ကင္းမႈရွိ-မရွိ တိုင္းတာျခင္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေျမငွားဂရန္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments