ကန္ထရိုက္တုိက္ခန္းမ်ားအား ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မ၀ယ္ခင္ စနစ္တက် စစ္ေဆးမႈျပဳသင့္

javascript

ကန္ထရိုက္တုိက္ခန္းမ်ားအား ၀ယ္ယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ မ၀ယ္ခင္ စနစ္တက်

စစ္ေဆးမႈျပဳသင့္

 

ရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း၌ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား၊ အငွားအိမ္ရာမ်ားအား

မဲစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္းေပးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံလူတန္းစား

မ်ားႏွင့္ သာမန္လူလတ္တန္းစား ၿမိဳ႔ျပလူထုမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပား

ၾကသည့္အေလ်ာက္ ထိုအိမ္ရာမ်ား၌ ေနထုိင္ခြင့္ရၾကေသာ အေရအတြက္မွာ

အိမ္ရာတုိက္ခန္း လုိအပ္ခ်က္ရိွေနသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္စာလွ်င္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း

လုိအပ္ခ်က္မွာ အမ်ားအျပားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

 

အိမ္ရာတုိက္ခန္းပိုင္ဆုိင္လုိသူတုိ႔အေနျဖင့္ စည္ကားေသာ လမ္းသြယ္၊ လမ္းမမ်ား၊

ၿမိဳနယ္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေစ်းသက္သာေသာ တုိက္ခန္းအေရာင္းမ်ားအေပၚ စိတ္

၀င္စားမႈ ရိွသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳတြင္းႏွင့္ မေ၀းေသာ ၿမိဳ႔နယ္

ျဖစ္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ၿမိဳ႔ျပင္ၿမိဳ႔နယ္မ်ား

ႏွင့္ စာလွ်င္အစစအရာရာသာလြန္သည့္ အေနအထားမ်ားရိွျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖုိးနည္း

ကန္ထရိုက္တုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ၾကသည့္အခါ ၀ယ္ယူေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္

စနစ္တက် ေလ့လာစံုစမ္းမႈမျပဳပဲ အလ်င္စလုိ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အ၀ယ္မွား

မႈႏွင့္ တရားတေဘာင္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွၾကသည္။

 

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ တရားမ၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္

အအံု အလံုးေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ

တရားစြဲဆုိထားသည္ဟု သိရသည္။ လုိင္စင္မဲ့ ကန္ထရိုက္တုိက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ကန္ထရိုက္မွ တုိက္ေဆာက္လုပ္မႈ

အၿပီးမသတ္ခင္ ၾကိဳတင္ေငြ၊စရံေငြမ်ားယူ၍ ေဆာက္လက္စ တပိုင္းတစျဖင့္ ထြက္ေျပး

ျခင္း၊ အခ်ိဳ႔ျပႆနာမ်ားမွာပိုင္ဆုိင္မႈမခုိင္မာသည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူေျမရွင္

မွ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ အခန္းေရာင္းၾကျခင္းျဖင့္ ထုိအခန္းမ်ားအား ၀ယ္ယူ

မိသူအေနျဖင့္ ေနာင္မွထိုအခန္းမ်ားမွာ တရားမ၀င္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္၍ လူ

ေနထုိင္ခြင့္ မရေသာအခါ၀ယ္ယူမိသူ ဒုကၡေရာက္ၾကသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။

လိုင္စဥ္မဲ့ကန္ထရိုက္အခ်ိဳ႔မွာ ေျမယာ၊ အိုးအိမ္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ျပ႒ာန္းခ်က္

မ်ားအားမသိနားမလည္ေသာ ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ ၀ယ္လက္မ်ားအား စည္းရံုးေျပာဆုိ၍

ေဆာက္လုပ္ေသာအေဆာက္အအံုမ်ား ရိွသလုိ ေျမရွင္မွလည္း မိမိအက်ိဳးစီးပြား

အတြက္ ကန္ထရိုက္ႏွင့္ ေပါင္းကာ တဘက္လွည့္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္၍ ေရာင္းခ်သူ

မ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္လက္မ်ား ျပႆနာျဖစ္ေပၚရသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရိွၾကသည္။

 

၀ယ္လက္မွ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူၿပီးပါမွ ထိုေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ မခုိင္မာသည့္ ျပႆနာမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ လုိင္စင္မဲ့ကန္ထရုိက္အခ်ိဳ႔၏ မသမာမႈအေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သလုိ

ေျမရွင္ဘက္မွလည္း မမွန္ကန္သည့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈအေပၚ တာ၀န္ယူ

ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ေျမေနရာျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ တရားမ၀င္သည့္

ေျမေနရာျဖစ္ေစ ကန္ထရုိက္တုိက္တစ္လံုး ေဆာက္လုပ္ေနပါက ႀကိဳပိြဳင့္မ်ားျဖင့္

ေၾကာ္ညာေရာင္ခ်ျခင္းမ်ား ရိွေနသည့္တုိင္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ထုိအေဆာက္အအံုအား

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရိွ/မရိွ

စစ္ေဆးသင့္ၿပီး အကယ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါက အေရးယူစစ္ေဆး

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေရွးဦးကနစ ကပင္ ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားပါက ထုိသုိ႔ေသာ

ျပႆနာမ်ားလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္မည္ဟုယူဆမိပါသည္။

အိမ္ရွင္ေျမရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုိင္စင္မဲ့ကန္ထရိုက္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနၾကျခင္း အခ်က္

မွာ ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသုိ႔ ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံေၾကးမ်ား၊ အေဆာက္

အအံုပံုစံ စစ္ေဆးျခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အေဆာက္အအံု

တည္ေဆာက္မည့္ ေျေေနရာစမ္းသပ္စစ္ေဆးခံရျခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ရ အင္ဂ်င္နီယာ

ငွားရမ္းရျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ထုိကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္

မဲ့ျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ေျပာၾကားသည္မွာ စည္ပင္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ဆုိင္းဘုတ္ျဖင့္

ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ကန္ထရိုက္တုိက္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တရား၀င္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဟူသည့္ သေဘာသာ သက္ေရာက္ၿပီး ႀကိဳပိြဳင့္၀ယ္ယူမည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းအတြက္

အျပည့္အစံုအာမခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သည္ကို ၀ယ္လက္မ်ား သိနားလည္

ၾကရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ကန္ထရိုက္တုိက္ ေဆာက္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယခုလက္ရိွအေျခအေနတြင္ အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္ေအးေနသည့္ ဂယက္ကလည္း ၾကိဳပိြဳင့္၀ယ္ယူမႈ ေစ်းကြက္၌ပါထိခုိက္ေသာေန

ေၾကာင့္ ၾကိဳပြိဳင့္၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ နည္းပါးလာက ေငြေၾကးလည္ပတ္

မတည္မႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိခုိက္လာကာ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း မၿပီးစီးသျဖင့္ တုိက္

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထရိုက္ႏွင့္ အိမ္ရွင္မ်ားအၾကား စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ မညီဟူေသာ

အေၾကာင္းျဖင့္ တရားစြဲျခင္း ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကိဳပြိဳင့္ေစ်းကြက္

မွာ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း သြားေရးလာေရးလြယ္ကူ၍ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ လမ္းပိုင္းေနရာ

မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ပါက ၀ယ္လုိသူ ၀ယ္လက္မ်ား မရွားပါးလွေပ။ ေနရာအကြက္အကြင္း

ႏွင့္ တုိက္ခန္း၏ တည္ေဆာက္ထားမႈ အေျခအေန၊ အသြင္အျပင္လက္ရာ ေကာင္းမြန္ပါက

အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူေနထုိင္လုိသည့္ ၀ယ္လက္မ်ား ရိွေနၾကၿမဲ ျဖစ္သည့္အတြက္

အိမ္ရွင္ႏွင့္ ကန္ထရိုက္မ်ားဘက္မွလည္း မိမိတုိ႔ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထရိုက္တုိက္ခန္း

အိမ္ရာမ်ားကို ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာက္လုပ္

ခြင့္ ေတာင္းခံ၍ တရား၀င္ပိုင္ဆုိင္ရာ ေျမေနရာ၌ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဆာက္လုပ္

ေၾကာ္ညာေရာင္းခ်ပါက အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမွာ အေႏွးႏွင့္အျမန္သာ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေျခအေနေကာင္းမြန္၍ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာပါက ပထမအက်ိဳး

ျဖစ္ထြန္းမည္မွာ ၀ယ္လက္မ်ား အမ်ားစု စိတ္၀င္စား ၀ယ္ယူလုိၾကသည့္ ကန္ထရိုက္

တုိက္ခန္းသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအ၀ယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္မွာ တန္ဖုိးသင့္ တိုက္ခန္း

အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.property.com.mm

 

Facebook comments