ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အတြင္း ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

javascript

ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ လင္းေခးခ႐ိုင္ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္ေျမ အသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လင္းေခးၿမိဳ႕ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ အဆိုပါ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ ေဒသေနျပည္သူမ်ား ေျမငွားဂရန္ရရိွေရး၊ ေျမကြက္ေျမပုံ တိက် မွန္ကန္မႈ ရိွေစေရးအတြက္ ဇြန္ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက လင္းေခး ၿမိဳ႕နယ္ ဒါးဆိပ္ေက်းရြာ အုပ္စု ပင္ထေနာင္းေက်းရြာရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕သည္ ေျမငွားဂရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်းရြာေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမ၊ေနအိမ္ေျမမ်ား၊ ေျမကြက္၊ ေျမပုံတိက်မွန္ကန္ေစေရးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမအသုံးခ်မႈ ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရိွ သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ လိုက္ပါ လ်က္ အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။


Source; MOI Webportal Myanmar

Facebook comments