ကန္ေတာင္ေက်းရြာ၌ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာေျမငွားဂရမ္ရရွိေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

javascript

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ကန္ေတာင္ေက်းရြာ၌ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်း ရြာေျမငွားဂရမ္ရရွိေရး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက ကန္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး၌ က်င္းပခဲ႕သည္။

ထို႕သို႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းရြာေျမဂရမ္ရရွိေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္မွ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ (၃၇၉)ရြာလံုး ေက်းရြာေျမဂရမ္ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ တစ္ရြာႏႈန္းျဖင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ေက်းရြာအတြင္းစည္းလံုးမႈရွိျခင္း၊ ေက်းရြာမွ မိဘျပည္သူမ်ားက လိုလို လားလားရွိျခင္း၊ ေက်းရြာသန္႔ရွင္း သာယာလွပျခင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ျခင္း စသည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ ကန္ေတာင္ ေက်းရြာမွာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတြက္ ေက်းရြာေျမဂရန္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမဂရန္ ရရွိေအာင္ သက္ဆိုင္ဌာနမ်ားမွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္တိုင္းတာသည့္ အခါ ေက်း ရြာျပည္သူမ်ား က ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကရန္ႏွင့္ ေျမဂရန္ရရွိမည္ဆိုလ်င္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အေထာက္အထား ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမယာေစ်းႏႈန္း လည္း တန္ဖိုးျမင့္တက္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေက်းရြာ ေျမဂရန္ ရရွိေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုးသူရထြန္းမွ ေျမဂရန္ ရရွိေရး ေက်းရြာအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္တိုင္းတာရာ တြင္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ မိမိတို႕ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္နယ္နမိတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ ထားရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မညီ သည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ေျမဂရန္ ထုတ္ ေပးသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္ ေက်းရြာေျမဂရန္ရရွိေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအင္အားဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ၾကည္က ေက်းရြာေျမဂရန္ရရွိေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုဇယားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ အိမ္ေထာင္စုဇယားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္မ်ားမရွိသူမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ေက်းရြာေျမဂရန္ရရွိေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေက်းရြာအတြင္းရွိ လမ္းမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ားကို ေျမပံုျဖင့္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာေျမဂရန္ရရွိေရးအတြက္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု (၁၃၅)ဦးတို႕ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္မ်ားကို ေက်းရြာေျမဂရန္ ပံုစံ(၁၀၅)(၁၀၆)ရရွိေရး ရက္(၁၀၀)အတြင္း ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments