အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သာယာလွပေရး

javascript

 

အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သာယာလွပေရး

 

 

အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ အခ်ိဳ႔ေသာ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္အျပင္အဆင္ႏွင့္

အိမ္ၿခံ၀န္းအတြင္း အရိပ္ရ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပမႈကို ႏွစ္သက္တတ္ၾကသည္။ 

အိမ္ပတ္၀န္းက်င္ လွပသာယာျခင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းသည္လည္း ေနထုိင္ရာေဒသ 

ပတ္၀န္းက်င္၏ တန္ဖုိးတစ္ခု ( သို႔မဟုတ္ ) အိမ္၏ တန္ဖုိးတစ္ခု အေနျဖင့္လည္း 

သတ္မွတ္နားလည္ေလ့ ရိွၾကပါသည္။

 

ၿမိဳ႔ျပမ်ားတြင္ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းအိမ္ရာမ်ား၊ စုေပါင္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ဥယ်ာဥ္ပန္းမန္ႏွင့္

ကစားကြင္းမ်ား ၊ အလွမီ း၊ ေရပန္းမ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးတတ္ၾကသည္

မွာလည္း ေႏြးေထြးေသာ ေနရာ၊ သာယာခ်မ္းေျမ့ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ျပယုဂ္ 

အသြင္ ေဖာ္ေဆာင္၍ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထည့္သြင္းေပးတတ္ၾကသည္။ ထုိအရာမွာ ၿမိဳ႔ျပ 

သာ မဟုတ္ပဲ ေက်းလက္နယ္ေဒသမ်ား၌ပါ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းလက္နယ္မ်ား 

တြင္မူ ၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ ေနအိမ္တုိက္ခန္းမ်ား မဟုတ္ၾကသည့္အတြက္ ၿခံ၀င္းက်ယ္ 

မ်ားျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနထုိင္သူတုိ႔အေပၚ

မူတည္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ လွပတင့္တယ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ျခင္း၊ သစ္ပင္သစ္ရိပ္

တုိ႔ျဖင့္ မ်က္စိပဒာသျဖစ္ျခင္းမ်ားမွာလည္း အိမ္ၿခံခ်င္း မတူညီတတ္ေပ။

 

အိမ္ဆုိသည္မွာ အိမ္၌ေနထုိုင္သူတုိ႔၏ စိတ္ေနစရိုက္၊ ေနထုိင္မႈပံုစံ၊ ေနထုိင္သူတုိ႔၏ 

ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္တုိ႔အလုိက္ ျပဳျပင္ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားလည္း 

ကြဲျပားတတ္ၾကသည့္ အျပင္ သာယာေႏြးေထြးမႈသေဘာ၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း

တုိ႔ ေနထုိင္သြားလာ လည္ပတ္ရာ Home ဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ အမ်ား သူငါ 

နားလည္သတ္မွတ္္ေသာ  House တုိ႔မွာလည္း အဓိပၸါယ္ကြဲျပား သကဲ့သုိ႔ပင္ 

အထက္ပါ ေနထုိင္သူ လူတုိ႔၏ စိတ္ေနစရိုက္ အေတြးအေခၚ ၀ါသနာ ယဥ္ေက်းမႈ 

ကြဲျပားမႈပံုစံအေပၚမူတည္၍ သာယာေႏြးေထြးမႈ ရိွျခင္း/မရိွျခင္း ရုပ္၀တၳဳ ဆန္ျခင္း/ 

မဆန္ျခင္းမ်ားမွာလည္း မတူညီျခားနားတတ္ၾကသည္။ မိမိအိမ္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ 

အလွ ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုပါ  ေတြ႔ရသည္။

 

အခ်ိဳ႔ေသာ ၂ ထပ္အိမ္မ်ားမွာ အေပၚ၀ရန္တာေနရာအား အိမ္ေ႔ရွဘက္သို႔ ဆြဲထုတ္၍ 

သစ္သား ( သုိ႔မဟုတ္ ) အျခားသစ္အစားထုိး အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ကာရန္၍ နားေန

 ေဆာင္ေနရာ၊ စာဖတ္ရန္ေနရာ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေနထုိင္လာၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 

အခ်ိဳ႔အိမ္မ်ား မွာ ၀ရန္တာ၊ လသာေဆာင္အား အိမ္ႏွင့္ တဆက္တည္း အမုိးအကာ 

ျပည့္စံုစြာ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ၿပီး အခ်ိဳ႔အိမ္မ်ားမွာ ဆင္၀င္/၀ရန္တာ ေဆာက္လုပ္မည့္ 

ေနရာ၌ရိွေသာ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား အုပ္မုိးေနပါက အပင္ကို မခုတ္ပဲ ပင္စည္ 

အကိုင္းအလုိက္အား ၀ရန္တာေနရာအတြင္း ေနရာကြက္ခ်န္၍လွပစြာထည့္သြင္း 

ေဆာက္လုပ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရကာ ပတ္ပတ္လည္ အကာအရန္သာထားၿပီး 

အမုိးအားမထားရိွပဲ သစ္အပင္ရိပ္ျဖင့္ စိတ္လက္ေအးစြာ ေနထုိင္နားေနရန္ ျပင္ဆင္ 

ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားလည္း ရိွၾကသည္။

 

ယခုအခါၿမိဳ႔ျပေဒသမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏ ၱေလးၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအားလည္း အစိမ္းေရာင္

ၿမိဳ႔ျပမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ေနၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ ထုိၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား၌ ေနထုိင္

ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိအိမ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ 

ေနခ်င့္စဖြယ္ ဥယ်ဥ္ပန္းမန္တုိ႔ျဖင့္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္လာေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္

အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္မ်ားတြင္ သစ္ရိပ္၀ါးရိပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အလွဆင္ျခင္း၊ 

ေရေလာင္း ျပဳျပင္ ေပါင္းသင္ျခင္းမ်ား နမူနာစံျပလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ 

တုိ႔အတြက္လည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ခ်စ္ခင္စိတ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာ 

ေရာက္သလုိ မိသားစုအတြင္း သာယာခ်မ္းေျမ့ျခင္း အိမ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အား 

အပူဒဏ္သက္သာေလ်ာ့နည္းေစသည့္အျပင္ ျမင္ရသူအဖုိ႔လည္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာဖြယ္ 

ျမင္ကြင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္၏ အလွက်က္သေရတစ္မ်ိဳးဟုလည္း ဆုိႏိုင္ပါေၾကာင္း 

Property.com.mm မွ ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property.com.mm

www.property.com.mm

 

 

 

 

Facebook comments