မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္

javascript

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဥပေဒကုိ   ျပင္ ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၏သက္ တမ္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏သက္တမ္းႏွင့္အညီဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိ သည္။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပ သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၄ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂)မွ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္ သို႔ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္ မ်ားထဲမွ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္း ႏွင့္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ အဓိကအခ်က္ (၇)ခ်က္ခန္႔ကို ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၁၄ ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ ေတာ္က    အတည္ျပဳလုိက္ သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေကာ္ မတီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းလည္း ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒျပဳ ေပးလိုက္တာပါပဲ။ က်န္တာက ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လုပ္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးတင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒကုိ   ျပင္ဆင္ ရာတြင္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၏ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္မွာ အေရးႀကီးေနတဲ့ကိစၥက ေကာ္မတီေတြ ရဲ႕ကိစၥေပါ့။ အရင္ကေတာ့ ေကာ္ မတီေတြရဲ႕သက္တမ္းကို ပံုမွန္ အားျဖင့္ ငါးႏွစ္ဆိုၿပီးေတာ့ သတ္ မွတ္ထားတာက မတိက်ဘူး။ ေကာ္မတီဝင္ေတြကလည္း သို႔ ေလာ၊ သို႔ေလာျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီကိစၥက အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္က လည္း အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ဒါကို အရင္ဆံုးလုပ္လိုက္တာ’’ ဟု ဦးတင္ေအာင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  မသိရွိ ေသးဘဲ ဥပေဒအရ ထြက္ေပၚ လာမည့္အမိန္႔၊     ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေကာ္ မတီဝင္ ဦးရဲမြန္က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ား အနက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ ဆင္မည့္အခ်က္မ်ားတြင္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၏ သက္တမ္းအား ယင္းေကာ္မတီကို ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းႏွင့္အညီဟု သတ္မွတ္ ျပင္ဆင္ရန္၊    စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အား တာဝန္ခံရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို တာဝန္ခံရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွ ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီဝင္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခံမည့္ပုဂၢဳိလ္၏ အသက္အား  အသက္ (၃၀)အစား အသက္ (၃၅)ႏွစ္ျဖင့္ အစားထုိးျပင္ဆင္ ရန္၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခံမည့္ ပုဂၢဳိလ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္ တစ္ဆက္တည္း ၁၀ ႏွစ္ေနထိုင္ရမည္ဆိုသည့္ သတ္ မွတ္ခ်က္အစား ငါးႏွစ္ တစ္ဆက္တည္း ေနထိုင္ရမည္ဟု အစားထုိးျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အမည္ ေပါက္ ေျမေနရာ ေနအိမ္ အေဆာက္အအံု ပိုင္ဆိုင္မႈ ဂရန္ရွိရမည္ဆိုသည့္ စကားရပ္အစားဇနီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ မိရင္းဖရင္းက တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမေနရာ၊ အေဆာက္အအံုရွိလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ျပဳရန္ စသည္ တို႔ျဖစ္သည္။

Source:7Day Daily

Facebook comments