တန္႔ဆည္တြင္ လူ ၁၀ ဦးအား ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူေျပာ

javascript
စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊ ဘိုခ႐ိုင္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဆယ္ဦးက ေျမဧကႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ယူထားေသာ္လည္း ဧကတစ္ေထာင္ေက်ာ္သာ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ ကြက္ေနသည့္ က်န္ေျမဧကမ်ား ကို ဥေပဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳခြင့္ မ်ား ျပန္လည္စီမံေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ တန္႔ဆည္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ထြန္းက တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေျမဧရိယာ ၂၀,၁၈၁ ဧကကို လူပုဂၢိဳလ္ ၁၃ ဦး၏အမည္ေပါက္ ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ားအ တြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ရျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေျမဧကမ်ားကို လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေျမမ်ားကို ယခင္အစိုး ရလက္ထက္က တရားဝင္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ား ႏြားစားက်က္ရွားပါး ျခင္း၊ ထင္းေခြရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ေရရွားပါးျခင္းတို႔ကိုလည္း ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ဦးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းေျမဧက ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္အနက္ ဧက တစ္ေထာင္ ေက်ာ္သာ စိုက္ပ်ိဳးထားသျဖင့္ က်န္ေျမမ်ားကို ခြင့္ျပဳကာလအ တြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳ ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ကတည္းက အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေျမ လြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီ မံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုအဖြဲ႕ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိထား ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦး၏ ေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကိစၥကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ မ်ား ပယ္ဖ်က္ၿပီးမွသာ ေဒသခံမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ အသိေပး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ ႐ိုင္းမ်ားကိုလယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ ခြင့္ပံုျပဳလက္မွတ္ပံုစံ(၇) ထုတ္ ေပးထားျခင္းမ်ားမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စီမံ ေနေၾကာင္း ဆက္လက္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ တြင္ မူလ ခြင့္ျပဳကာလထက္ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ကိုင္အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသး ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ ႐ိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္ လည္သိမ္းယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ ယူရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

‘‘တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအ ဖြဲ႕က (ေျမဧကမ်ား ရရွိထားသူ မ်ားထံ) အေၾကာင္းၾကား႐ံုပဲ ၾကားထားတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအေျခအေနမွာ အားနည္း ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျဖပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာကို ႀကီး ၾကပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ၾကားအပ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဧကႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည့္လူ ၁၀ ဦး၏အ မည္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ဦးျမင့္ ထြန္းထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ လူမႈေရးက်င့္ဝတ္အရ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments