ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေျမငွားဂရန္မ်ားထုတ္ေပးနိဳင္ရန္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး

javascript
ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဆင္ျဖဴေက်းရြာအုပ္စု၊တလုိင္းတဲ ေက်းရြာကုိ ေက်းရြာေျမငွား
ဂရန္မ်ား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဝလင္းထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႕ နံနက္က အဆုိပါေက်းရြာရွိ လမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ အဝန္းအဝုိင္းရွိ/မရွိ၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ရြာအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေျမပံု တုိင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွန္ကန္စြာျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ လုိအပ္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ သည္။

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူကုိ မ်က္နွာမူ၍ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရက္(၁ဝဝ) စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲ၍ သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားအလုိက္ ျပည္သူ႕အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments