ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမ်ား၌ အေဆာင္အငွားေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လာ

javascript


ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီမ်ား၌ အေဆာင္အငွားေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လာ


၀ါတြင္းကာလမ်ားတြင္ အိမ္အေျပာင္းအေ႔ရႊမ်ားအိမ္၊ တုိက္ခန္းအငွားမ်ား

သာမန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းတတ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္း

ဖြင့္ရာသီမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားအနီးတ၀ိုက္ လံုးခ်င္းမ်ား၊တုိက္ခန္း

မ်ား ပိုမုိအငွားျဖစ္ေနၾကသည္ဟု Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ 

စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

 

ဒဂံုတကၠသိုလ္အနီး၀န္းက်င္ရိွ လံုးခ်င္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ရိပ္မြန္အိမ္ရာအတြင္းရိွ 

ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းမ်ား၌ အေဆာင္ငွားရမ္းမႈ၊ အေဆာင္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ပိုမုိ

ေတြ႔ရိွလာသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႔မွာ မိမိတတ္ေရာက္

ရာတကၠသုိလ္အနီး ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအနီးရိွ အေဆာင္မ်ား၊လံုးခ်င္းမ်ား၌ ငွားရမ္း

ေနထုိင္မႈမ်ား ရိွၾကသလုိအခ်ိဳ႔ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႔တြင္း

ႏွင့္နီး၍ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူၿပီး လူစည္ကားေသာလမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ 

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားႏွင့္ ကမာရြတ္လွည္းတန္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း ငွားရမ္း

ေနထုိင္မႈမ်ားရိွၾကသည္။အေဆာင္ငွားရမ္းေနထုိင္ရာတြင္အခန္းျဖင့္ေနမည္

ဆုိပါကတုိက္ခန္းအေနအထား အခန္းအက်ယ္အ၀န္းအေပၚမူတည္၍ ၂ ေသာင္း

ခြဲမွ ၄ ေသာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိ ေပးရကာတုိက္ခန္း Hall Type အားစုေပါင္း

ငွားရမ္းေနထုိင္ၾကသည့္ ငွားရမ္းမႈမ်ားလည္းရိွၾကသည္။

 

အေဆာင္ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားမွာျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းရိွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း

မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ အိမ္ၿခံေျမအခန္း အငွားေစ်းကြက္အတြင္းလုိအပ္ခ်က္တစ္ခု

အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ရိွေနဆဲျဖစ္ကာ အေဆာင္ဖြင့္လွစ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း 

တရား၀င္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ငွားရမ္းမႈမ်ားလည္းရိွသလုိအေဆာင္ အမည္

တပ္၍ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ မရိွပဲ ငွားရမ္းမႈမ်ားလည္းရိွေနၾကေလသည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦး

ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက အိမ္ၿခံေျမတုိက္ခန္း

အေဆာက္အအံုငွားရမ္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြန္ ေပးေဆာင္မႈမ်ား

နည္းပါးသျဖင့္ လုိင္စင္မရိွပဲဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ 

အေဆာက္အအံုငွားရမ္းမႈ မ်ားအား ၿမိဳ႔နယ္ စည္ပင္ရံုးမ်ားတြင္ တရား၀င္လုပ္ငန္း

လုိင္စင္ျပဳလုပ္ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက အေရးယူ ခံရမည္

ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ အေဆာင္ဖြင့္လွစ္ငွားရမ္းၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ 

ေလွ်ာက္ထားလိုပါကသိရိွႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

အေဆာင္ဖြင့္လွစ္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ကိုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ၿပီးေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူေအာက္ပါ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

 

(က) လုပ္ငန္းတည္ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးပတ္၀န္းက်င္ ၁၀ ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္

( ခ ) လုပ္ငန္းတည္ရိွရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႔နယ္ မီးသတ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ စည္ပင္၊ 

က်န္းမာေရး၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္

( ဂ ) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု ၃ ပံု

(ဃ) လုပ္ငန္းျပဓာတ္ပံု ( အေဆာက္အအံုအတြင္း၊ အျပင္၊ မ်က္ႏွာစာ ) ၃ ပံုႏွင့္ 

လုပ္ငန္းတည္ေနရာျပေျမပံု စသည့္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအျပည့္အစံုျဖင့္

ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႔နယ္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ

ေတာင္းခံသည့္ေန႔မွ စ၍ ၂ ပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပ

ထားပါသည္။ အိမ္ၿခံေျမ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုႏွင့္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားငွားရမ္းမႈျဖစ္ေစ

ေဘာ္ဒါေဆာင္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ျဖစ္ေစသတ္မွတ္ထားေသာ

ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ 

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ အသိေပးေရးသားေဖာ္ျပ လုိက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments