ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔က အငွားအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ား တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ား ဇြန္လဆန္းမွ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္

javascript
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ပဲခူးၿမိဳ႕ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္ႀကီး (၈) ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမေဘးတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ အခန္းေလးခန္းတြဲပါ ေလးထပ္တိုက္အိမ္ရာ ခုနစ္လုံးရွိ ေနအိမ္အခန္းမ်ားကို အငွားစနစ္ျဖင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားၿပီျဖစ္သည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္လိုေသာ အၿငိမ္းစားယူရန္ ႏွစ္ႏွစ္အလိုဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ပိုင္မရွိသျဖင့္ အိမ္ငွားေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ အနည္းဆုံးငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ေနထိုင္ၿပီး အိမ္ပိုင္မရွိေသာ အိမ္ငွားေန ထိုင္သူမ်ားအားဦးစားေပး ေလၽွာက္လႊာေခၚယူ၍ မဲစနစ္ျဖင့္ အငွားခ် ထားျခင္းျဖစ္သည္။

"လူေနတိုက္ခန္း အက်ဥ္း၊ အက်ယ္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေဈးသတ္မွတ္ထား တယ္။ တိုက္ခန္းအက်ဥ္းဆို တစ္လ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ က်သင့္ၿပီး တိုက္ခန္း အက်ယ္က က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ေပးေနရတယ္။ အျပင္ငွားေနရတာထက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေရ၊ မီးစုံပါတယ္" ဟု အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတစ္ဦး က ေျပာသည္။

အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ားအား ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္အခန္းတန္ဖိုးအလိုက္ အငွားစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

"အငွားစနစ္နဲ႔ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳထားတာပါ။ ႏွစ္ရွည္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပုံစံ မဟုတ္ပါဘူး ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပင္မွာ ငွားရမ္းေနထိုင္ရတာထက္ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ အားလုံးပါ တယ္"ဟု အိုးအိမ္တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အငွားအိမ္ရာကို အစိုးရကပိုင္ဆိုင္ၿပီး စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္းအရ ေရ၊ မီးခြန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးခြန္မ်ားပါ တိုက္ခန္း ငွားရမ္းသူက ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

"အိမ္ခန္းအထပ္ေပၚ မူတည္ၿပီး အိမ္ခန္းတန္ဖိုး သတ္မွတ္ရင္ ပိုအဆင္ေျပ မယ္။ အခုလည္း အဆင္မေျပလို႔ မဟုတ္ပါဘူး" ဟု တိုက္ခန္းငွားေနထိုင္သူ အၿငိမ္းစားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အေနျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ဇြန္ လဆန္းမွ စတင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments