ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

javascript

 

 

အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္ေအးေနေသးသည့္အေလ်ာက္ တိုက္ခန္းလံုးခ်င္းမ်ား ၀ယ္ေရာင္း

ေစ်းကြက္ နည္းပါးေနသည့္အခ်ိန္၌ အခ်ိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊တုိက္ခန္း၊ကြန္ဒို၊လံုးခ်င္း

မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးၿပီးလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ေစေနထုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္

ျဖစ္ေစဥယ်ာဥ္ေျမ၊လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပင္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရိွေျမကြက္မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားရိွလာေၾကာင္း 

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွာ ေလ့လာစံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ေျမယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္းသည္လည္း 

လူအမ်ား စိတ္၀င္စားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ေျမကြက္လြတ္မ်ား၊ ၿမိဳ႔ျပင္လယ္ယာေျမမ်ား၊

ဥယ်ာဥ္ ၿခံေျမယာယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ အိုးအိမ္ေဆာက္လုပ္၍ ေနထုိင္လုိ၍ျဖစ္ေစ၊ တဆင့္ျပန္လည္

ေရာင္းခ်လုိ၍ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူတတ္ၾကသည္။ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္းထက္ 

ပိုမုိ၍ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွႏိုင္သည္ဟူ၍လည္း ယူဆၾကသည္။အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္တြင္ 

ေငြေၾကးအတန္အသင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ၍ သိန္းရာဂဏန္းခန္႔ တုိက္ခန္း၀ယ္ယူျခင္းထက္ ေရရည္အက်ိဳး

အျမတ္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာလယ္ယာေျမမ်ားကို ၀ယ္ယူသူ

ရာခုိင္ႏႈန္းမွာအမ်ားအျပားရိွၾကသည္။

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းသတင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားပိုမို

ေကာင္းမြန္ လာျခင္းေၾကာင္းလည္းေကာင္း၊ ဒလတံတားစီမံကိန္းသတင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

ေျမကြက္ေရာင္း၀ယ္မႈေစ်းကြက္မ်ားအေတာ္အတန္ျမင့္တတ္လာခဲ့သည္။အထူးသျဖင့္ေကာ့မွဴးၿမိဳ႔နယ္

အတြင္းေျမကြက္မ်ား၊ တြံေတးၿမိဳ႔နယ္အတြင္းေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ကာ ေျမေစ်းမွာလည္း

တစ္ႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ တတ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ လက္ရိွအေနအထားတြင္ အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေအးစက္ေနဆဲ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေျမကြက္၀ယ္ေရာင္းမ်ားမွာလည္း ယမန္ႏွစ္

ကကဲ့သို႔ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ႀကိဳၾကား၀ယ္ယူမႈမ်ားေတာ့ ရံဖန္ရံခါ ရိွေနေၾကာင္း 

ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။

 

ေျမကြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားသုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခန္းကြန္ဒိုမ်ားမ၀ယ္လုိ၍ ေနထုိင္ရန္အတြက္ ၿခံေျမကြက္

၀ယ္ယူလုိသူမ်ားအတြက္ သိနားလည္သင့္ေသာေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားအားေဖာ္ျပရလွ်င္ ေျမကြက္၀ယ္ယူ 

ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ထုိေဒသပတ္၀န္းက်င္၌ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းထိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ထားေသာ 

ေျမကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ားကိုေလ့လာေမးျမန္းထားရန္လုိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခအေနသို႔မဟုတ္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား( လမ္းတံတားေဆးရံု ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား)စသျဖင့္ အေျခခံလူမႈ

ပတ္၀န္းက်င္လုိအပ္ခ်က္မ်ား သြားေရးလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပမႈမ်ားရိွမရိွ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရပါမည္။ 

အကယ္၍၀ယ္ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုလုပ္မည္ဆုိလွ်င္လည္းေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း

မိမိလုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မျဖစ္ အဆင္ေျပမေျပေလ့လာသင့္သည္။ လူစည္ကားရာ

ေနရာလမ္းဆံုလမ္ခြမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာေနရာမ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ 

ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွစ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာမႈ ပတ္၀န္းက်င္

ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ေနစရိုက္ ဘာသာေရး သာသနာေရးလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စည္းစည္းလံုးလံုးညီညီ

ညြတ္ညြတ္ ရိွမရိွ ရပ္ရြာေရးကိစၥမ်ားရႈပ္ေထြးေနမႈ ရိွမရိွ စသည္မ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမကြက္မ်ား၀ယ္ယူမႈမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွာင္က်ဥ္တတ္ၾကသည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္

မ်ားလည္းရိွၾကသည္။အခ်ိဳ႔မွာရိုးရာဓေလ့အယူအဆအားျဖင့္ ေရွာင္က်ဥ္ၾကသည္မ်ား ရိွသလုိအခ်ိဳ႔မွာလည္း

ဥပေဒအေၾကာင္းအရအရႈပ္အရွင္းျဖစ္ေနသည္မ်ား၊ဌာနဆုိင္ရာပုဂၢလိကဆုိင္ရာေျမေနရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္

၍ မလြတ္မကင္းျဖစ္ေနသည္မ်ား၊ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွေသာအလားအလာရိွေသာအစိုးရစီမံကိန္းတစ္ခုခုႏွင့္

ဆက္စပ္ယွက္ႏြယ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားစသျဖင့္ ရိွၾကသည္။

 

ရိုးရာဓေလ့အားျဖင့္ အမ်ားေရွာင္က်ဥ္တတ္ၾကသည့္ အေလ့အထမ်ားမွာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေသာ 

အိမ္ၿခံေျမေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ ၾကီးၾကီးမားမားတရားတေဘာင္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရဖူးေသာ ျပႆ နာ အမ်ိဳးမ်ိဳး 

ျဖစ္ေနသည့္ အိမ္ၿခံေျမေနရာ ျဖစ္ျခင္း၊လူသတ္မႈစေသာအမႈအခင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ဖူးျခင္း၊ ေဒသခံလူအမ်ား

မွ ေျမမသန္႔ ေျမၾကမ္းသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆထားေသာအိမ္ၿခံေျမေနရာျဖစ္ျခင္း၊လွည္းဦးတုိက္လမ္းဦး

တုိက္အိမ္ေနရာ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ေနာက္ခံ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ရိုးရာယံုၾကည္မႈအရေရွာင္အပ္သည့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းအိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ေလာက၌ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည့္ အေလ့အထ

ရိွသည္ကိုလည္း ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။

 

ေျမကြက္၀ယ္ယူရာတြင္ ပြဲစားမ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူရာတြင္လည္းနာမည္ေကာင္းရိွေသာပြဲစား၊

သမာသမတ္က်၍ အေတြ႔အႀကံဳရိွေသာပြဲစားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူျခင္းကလည္း အလိမ္အညာခံရျခင္း

မ်ားမွကင္းေ၀းေစႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေသအခ်ာအခ်ိန္မယူပဲ ၀ယ္လုိသည့္ ရပ္ကြက္သုိ႔ 

သြားေရာက္ေမးျမန္းၿပီးပြဲစားမ်ားႏွင့္အလ်င္စလုိေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း၀ယ္ယူျခင္းကမလုိအပ္ေသာအမွားမ်ား 

ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။အခ်ိဳ႔ပြဲစားမ်ားမွာအိမ္ရွင္မွ မိမိထံအပ္ႏွံထားေသာေျမကြက္မဟုတ္ပဲမိမိအက်ိဳးေဆာင္

ေရာင္းခ်ေပးရမည့္ ေျမကြက္ကဲ့သုိ႔ေျပာဆုိ၍အမွန္တကယ္၀ယ္ယူရန္အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္လာေသာအခါ 

ပြဲစားအဆင့္ဆင့္ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္ကို သိထား

သင့္ပါသည္။

 

လတ္တေလာေျမကြက္ ေရာင္း၀ယ္ငွား ေစ်းကြက္အေျခအေနအားျဖင့္ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ားမွာ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ မရိွေသာ ေျမကြက္မ်ား စိစစ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေနမ်ားရိွေသာေၾကာင့္ 

အေရာင္းအ၀ယ္တန္႔ေနၿပီး ဂိုေထာင္မ်ားသာ ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ အငွားအနည္းငယ္သာျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ 

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အတြင္း အငွား ေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ show room မ်ား၊ 

ကားကစၥည္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာသံုး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမကြက္ရွာေဖြငွားရမ္းမႈမ်ားကို 

မဂၤလာဒံု အမွတ္ ၃ လမ္းမ၀ဲယာေျမကြက္မ်ား စံုစမ္းေမးျမန္းမႈ၊ အငွားျဖစ္မႈ အနည္းငယ္ရိွကာ အေရာင္း

အ၀ယ္ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ေအးေနေသးေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာ

ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

 

Property.com.mm Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments