မေကြးတိုင္းတြင္ ျပည္သူတိုင္ၾကားစာ ၆၀ ေက်ာ္ရိွ၊ ေျမယာျပႆသာနာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ဟုဆုိ

javascript
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရး၊ ဥပ ေဒေရးရာႏွင့္ တုိင္ၾကားစာမ်ား၊ သနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မတီသို႔ ယေန႔အထိ ျပည္သူမ်ားမွ တုိင္ၾကားလာသည့္ တုိင္စာေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာသည္။

‘‘ေကာ္မတီကုိ တုိင္ၾကား လာတဲ့အမႈေတြထဲမွာ ေျမယာ ျပႆသာနာက အမ်ားဆံုးပါ။ ေနာက္တရားစီရင္ေရး၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြ ရဲ႕ ကိစၥအခ်ိဳ႕အျပင္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တုိင္ၾကားလာတဲ့ အမႈေတြလည္းရိွတယ္’’ဟု ေကာ္ မတီဥကၠ႒ ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သို႔ တုိက္႐ုိက္လိပ္မူ၍ ေကာ္မတီ သို႔ မိတၱဴေပးပုိ႔ကာ တုိင္ၾကားခဲ့ ေသာ စာမ်ားလည္း ရိွေနၿပီး ယင္း စာမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရကသာ တာ ၀န္ခံ ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္ကာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္
ေစာင့္ၾကည့္ အဆင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ေတြ႕ရိွ ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားကာ သက္ဆုိင္ရာဌာန ဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တုိင္ၾကားသူ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တုိင္ၾကားမႈအခ်ိဳ႕ ေျပလည္ခဲ့သည္ဟု ဦးေနမ်ိဳး ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုလအတြင္း တုိင္ၾကားစာမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ငဖဲၿမိဳ႕ နယ္မ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းရန္ ရိွေနၿပီး ေမလ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၆ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ံုး တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ရိွေၾကာင္း ယင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လတြင္ ေကာ္မတီသို႔ တုိင္ၾကားမႈရိွေနေသာ သရက္ ခ႐ုိင္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတုိင္း စစ္ ေဆးမႈမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားကာ သက္ဆုိင္ရာဌာနအဆင့္ဆင့္သုိ႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒က ေျပာသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments